Viața satului

Daţi năvală! Fondurile europene pentru agricultură se dau mai uşor

Mihai Boicu
29 mar 2015 3878 vizualizări
Proceduri simplificate, documente mai puţine sau analizarea mai rapidă dosarelor sunt printre noutăţile la accesarea fondurilor pentru agricultură u dosarele vor putea fi depuse şi on-line, iar pentru anumite investiţii sunt proiecte tip u accesarea fondurilor cuprinde o mulţime de noutăţi în comparaţie cu vechiul program de finanţare, prin care se doreşte creşterea gradului de absorbţie al fondurilor europene

Măsurile din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 vor putea fi accesate mai uşor, prin proceduri simplificate, documente mai puţine şi depunerea on-line. Acest lucru se întâmplă de la primele două submăsuri, care au fost lansate pe 25 martie. Timpul de evaluare şi de selecţie al proiectul a fost redus, de asemenea.  Procesul de simplificare a fost unul complex şi a urmărit atât facilitarea accesului potenţialilor beneficiari la fondurile europene nerambursabile acordate prin PNDR 2020, cât şi asigurarea eficienţei, echitabilităţii şi legalităţii implementării Programului, după cum spun oficialii Ministerului Agriculturii. Astfel, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) aplică o serie de elemente şi soluţii inovative în comparaţie cu vechiul PNDR, care ar trebui să asigură o gestionare eficientă şi transparentă a fondurilor europene, concomitent cu facilitarea accesului la finanţare. Această facilitare este asigurată prin scurtarea perioadelor de evaluare şi selecţie a proiectelor şi prin aplicarea de simplificări procedurale şi mecanisme utile potenţialilor beneficiari: depunere on-line, bază de date cu preţuri de referinţă, procedură de achiziţii private on-line etc.

Număr mai mic de documente

Autoritatea de Management pentru PNDR a stabilit un prag minim sub care niciun proiect nu se poate finanţa, precum şi un prag de calitate pentru selecţia proiectelor

 

Pentru a facilita depunerea dosarelor de investiţii, AFIR a redus numărul de documente pe care beneficiarii trebuie să le prezinte, atât în etapa de depunerea a cererii de finanţare, cât şi în etapa de implementare a proiectului. Astfel, s-a redus efectiv numărul documentelor solicitate la depunerea dosarelor, prin eliminarea anumitor documente, cum ar fi: Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă, Certificat ONRC, Certificat de înregistrare, Adeverinţă privind numărul de animale deţinute. Prin protocoalele încheiate, AFIR va verifica o serie de informaţii în mod direct, astfel încât solicitantul nu va mai fi obligat să depună adeverinţe şi certificate, după caz. De exemplu, solicitanţii de fonduri europene nu mai trebuie să prezinte Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, informaţiile fiind verificate direct de către experţii AFIR pe site-ul ONRC. De asemenea, nu se mai solicită Documentul eliberat de către Circumscripţia Veterinară (adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscripţie) din care să rezulte efectivul de animale deţinut. Aceste informaţii vor fi verificate de experţii AFIR în registru ANSVSA.

Proiectul tehnic se depune la semnarea contractului

Numărul documentelor solicitate a scăzut şi prin faptul că anumite acte vor fi solicitate la momentul contractării şi nu la momentul depunerii Cererii de Finanţare, cum ar fi certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale sau acordul de mediu cu studiu de impact. Proiectul tehnic va fi depus la semnarea contractului de finanţare, astfel încât beneficiarul nu trebuie să mai cheltuiască bani pentru întocmirea acestuia dacă nu are siguranţă ca va beneficia de cofinanţarea europeană nerambursabilă. Totodată, întocmirea proiectului tehnic înainte de contract va diminua efortul de implementare atât din partea AFIR, cât şi din partea beneficiarilor, evitându-se întocmirea de acte adiţionale multiple pentru revizuirea tehnică a proiectului. Diminuarea numărului de documente necesare beneficiarilor este valabilă şi pentru etapele de implementare a proiectelor.

Proiecte model pentru anumite investiţii

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) pune la dispoziţia beneficiarilor proiecte model pentru finanţarea anumitor tipuri de investiţii realizate prin PNDR 2020, cum ar fi proiecte tip pentru: Fermă de legume în câmp sau Livadă de pomi şi arbuşti fructiferi. Pentru beneficiarii publici vor fi adoptate documente standardizate de atribuire aplicabile pentru procedurile de achiziţie derulate de beneficiarii PNDR. Scopul acestor documente standardizate este acela de a stabili condiţii corecte şi proporţionate în raport cu complexitatea contractelor pentru toţi potenţialii participanţi la procedura de achiziţii. Se vor păstra cerinţele şi factorii de atribuire cu adevărat relevanţi pentru proiect. Prin aceasta AFIR urmăreşte limitarea îngrădirii nejustificate a participării agenţilor economici la licitaţii şi, totodată, obţinerea unor evaluări transparente şi obiective a ofertelor. ”Tot pentru a simplifica şi facilita accesarea PNDR 2020, au fost eliminate din Cadrul Naţional de Implementare (CNI) unele restricţii suplimentare faţă de cele ale regulamentelor europene în domeniu. De exemplu, un beneficiar al PNDR 2020 poate depune un alt proiect pe aceeaşi submăsură, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate, dacă nu creează artificial condiţiile necesare obţinerii sprijinului şi dacă proiectele nu formează împreună un flux tehnologic”, precizează reprezentanţii AFIR într-un comunicat de presă.

Dosarele pot fi depunse on-line

Pentru depunerea efectivă a dosarelor cererii de finanţare, în funcţie de linia de finanţare accesată, beneficiarii au la dispoziţie atât depunerea on-line, cât şi depunerea dosarelor în format tipărit. Autoritatea de Management pentru PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii stabileşte un prag minim aferent întregii sesiunii, sub care niciun proiect nu se poate finanţa, precum şi un prag de calitate pentru selecţia proiectelor.  Pragul minim se stabileşte pentru întreaga sesiune, pe când pragul de calitate este utilizat în evaluarea proiectelor pe parcursul sesiunii. Într-o primă etapă sunt selectate proiectele cu punctaj mai mare sau egal cu nivelul pragului de calitate stabilit. Proiectele cu punctaj sub pragul de calitate vor rămâne în aşteptare şi vor intra în competiţie cu proiectele depuse în luna următoare (la următoarea evaluare) care au punctajul mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respective.

Rapoartele de selecţie se vor face lunar

În cadrul etapei de evaluare, AFIR va analiza cu prioritate proiectele cu punctaj mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respective. Termenul estimat pentru evaluarea proiectelor este de 37 de zile lucrătoare de la sfârşitul lunii în care au fost depuse respectivele proiecte. Acest termen se poate majora cu 10 zile lucrătoare dacă sunt în evaluare proiecte pe două sau mai multe sub-măsuri. Selecţia proiectelor pentru finanţare se va realiza pe baza principiilor şi a criteriilor de selecţie şi vor fi ierarhizate după punctajul obţinut, ţinând cont de pragul de calitate lunar. După întocmirea ultimului raport de selecţie lunar se va realiza un Raport de regularizare prin care se va face redistribuirea alocărilor între domeniile de intervenţie. Totodată, prin acest Raport se stabileşte finanţarea proiectelor eligibile neselectate, situate între pragul de calitate şi pragul minim. ”Sistemul de selecţie pentru PNDR 2020 prezintă nu doar avantajul de a evita aglomerarea cu volum mare de proiecte în sistem, ci şi, implicit, micşorarea timpului de aşteptare de la depunerea proiectului până la momentul contractării.  Sistemul garantează finanţarea proiectelor de calitate şi oferă predictibilitatea condiţiilor de eligibilitate şi selecţie, prin faptul că cerinţele aferente nu se modifică pe parcursul unui an de selecţie. Mai mult, beneficiarul poate estima momentului selecţiei şi are la dispoziţie o perioadă mai mare de timp pentru realizarea şi depunerea proiectului (nu doar o lună)”, susţine Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

Avansul se acordă mai uşor

Un alt avantaj este simplificarea mecanismului de acordare a avansului, care va fi acordat încă de la prima achiziţie avizată de AFIR, atât pentru beneficiarii publici cât şi pentru cei privaţi, susţin cei de la PNDR. Astfel, beneficiarul privat poate primi în avans un procent maxim de 50% din valoarea eligibilă a cofinanţării nerambursabile. Avansul poate fi primit numai după ce AFIR va acorda avizul favorabil pentru un dosar de achiziţii. Pentru beneficiarii publici, în cazul în care vor primi avizarea unei singure achiziţii din partea AFIR, aceştia pot solicita şi primi în avans o sumă reprezentând maximum 40% din valoarea eligibilă a cofinanţării nerambursabile conform bugetului indicativ. Avansul de maxim 50% va fi acordat doar în cazul avizării favorabile a tuturor achiziţiilor. O altă facilitate priveşte modalitatea de decontare a TVA-ului pentru beneficiarii publici. Aceştia pot solicita decontarea contravalorii TVA fără a avea ataşate documentele de plată şi extrasele de cont care să justifice plata TVA-ului încă de la prima cerere de plată şi nu doar la ultima cerere de plată. Acest principiu se aplică indiferent de numărul tranşelor de plată.

Procedura de achiziţie a fost simplificată

Procedura de achiziţie pentru beneficiarii PNDR a fost simplificată prin crearea Bazei de Date cu Preţuri de Referinţă pentru maşini, utilaje şi echipamente specializate. Baza de date este disponibilă pe site-ul AFIR (www.afir.info) sub forma unei aplicaţii web. Baza de date este în continuuă actualizare şi completare. Astfel, dacă beneficiarul doreşte să achiziţioneze un produs care se regăseşte în Baza de date cu preţuri de referinţă a AFIR, acesta îl achiziţionează direct, fără a mai parcurge procedura de selecţie de oferte. Beneficiarii PNDR pot derula on-line procedura de achiziţii private, direct de pe pagina www.afir.info. Această abordare asigură evitarea apariţiei întârzierilor în derularea contractelor de finanţare, precum şi eliminarea unor eventuale contestaţii din partea ofertanţiilor privind lipsa de transparenţă şi direcţionarea procesului de achiziţie de către beneficiarii PNDR – contestaţii care pot duce la blocarea procesului de achiziţie. Simplificările în accesarea şi implementarea Programului aplicabile beneficiarilor au un echivalent în reducerea numărului de controale pe teren. Astfel, nu se vor mai efectua vizite pe teren pentru validarea fiecărei cereri de plată. Fluxul de verificare a proiectelor se scurtează – proiectele care conţin achiziţii simple vor fi verificate exclusiv la nivelul Oficiilor Judeţene ale AFIR, iar cele care includ achiziţii complexe vor fi verificate exclusiv la nivelul Oficiilor Regionale.

Condiţiile artificiale au fost eliminate

În urma analizelor efectuate de MADR s-a constatat că unele dintre criteriile de selecţie punctate în PNDR 2007-2013 erau atinse de către beneficiari în mod artificial pentru a creşte punctajul proiectului. De exemplu, punctajele suplimentare pentru fermierii cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului (ex: în cazul Măsurii 121 sau 312), puncte suplimentare pentru start-up-uri sau pentru proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă (ex: în cazul Măsurii 312). O problemă în acest sens a creat şi criteriul privind înscrierea în forme asociative. Astfel, toate aceste tipuri de criterii de selecţie au fost eliminate, fiind introduse doar criterii de selecţie clare şi măsurabile. De exemplu, pentru PNDR 2014-2020, nu mai sunt prioritizaţi membrii formelor asociative, ci formele asociative. Se elimină astfel riscul ca fermierii să se înscrie în asociaţii doar pentru a obţine punctaj suplimentar. Ziarul de Vrancea va urmări în continuare acest subiect şi va reveni cu amănunte pe măsură ce vor fi noutăţi. (M. BOICU)În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.