Local

IPJ Vrancea recrutează candidaţi pentru unități de învățământ postliceal

Ziarul de Vrancea
4 mai 2023 960 vizualizări

Inspectoratul de Politie Județean Vrancea, prin intermediul Serviciului Resurse Umane desfășoară activitatea de recrutare și selecție a candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ superior și postliceal ale M.Ap.N. și Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, care realizează formarea inițială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea  iulie - august 2023

             Inspectoratul de Poliție al Judeţului Vrancea recrutează candidaţi pentru următoarele unități de învățământ postliceal:

A. ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

- concursul de admitere la instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N., pe locurile M.A.I. (cu excepția candidaților pentru ACADEMIA FORȚELOR AERIENE ” HENRI COANDĂ” – BRAȘOV)

- UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I” - BUCUREȘTI

- ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” – SIBIU

- ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ “FERDINAND I”-  BUCUREȘTI

- INSTITUTUL MEDICO – MILITAR- BUCUREȘTI 

- ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” – CONSTANŢA

- concursul de admitere la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” București

B. ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL

 

- ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR TERESTRE „BASARAB I”- PITEȘTI

- ȘCOALA MILITARĂ DE MAIȘTRI MILITARI ȘI SUBOFIȚERI PENTRU COMUNICAȚII, TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI APĂRARE CIBERNETICĂ – SIBIU

- ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ȘI SUBOFIȚERI A FORȚELOR AERIENE ,, TRAIAN VUIA ”  - BOBOC.

DEPUNEREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE

-Înscrierea candidaților se realizează zilnic, de luni până vineri, între orele 0900-1500 la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vrancea (str. Cezar Bolliac nr. 12, Mun. Focşani, jud. Vrancea) pe baza cărții de identitate, cererii de înscriere, cererii-tip de participare la concursul de admitere, adresată rectorului Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, declarației de acceptare a condițiilor de recrutare și a consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar.

Cererile de înscriere pentru examenul de admitere se descarcă de pe site-ul unității, http://vn.politiaromana.ro/cariera/admitere 2023, se completează, se semnează și se depun de candidați, alături de declarațiile de acceptare a condițiilor și a consimțământului privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, până la data de 19.05.2023.

Candidații la Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” menționează în cererea de înscriere și facultatea/ specializarea pentru care optează. 

-Depunerea dosarelor de recrutare în volum complet, cu respectarea condiţiilor de organizare a concursului, se va realiza până la data de 19.05.2023 la  la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vrancea (str. Cezar Bolliac nr. 12, Mun. Focşani, jud. Vrancea).

Acestea vor fi depuse personal de către candidați

 

CONDIȚIILE LEGALE ȘI CRITERIILE SPECIFICE

 

     I. Pentru a participa la concursul de admitere la Academia Naţională de informaţii „Mihai Viteazul” București candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască foarte bine și să aibă capacitatea de a se exprima clar și corect în limba română;
 3. să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 4. să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic (îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverință care atestă că au susținut/ vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2023;
 7.  să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. să aibă o conduită civică și morală corespunzătoare;
 9. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 10.  să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 11.  să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 12. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 13.  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară  (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);
 14. să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 16. acceptă că activitățile didactice se desfășoară în regim cazarmat, cu posibilitatea de deplasare în oraș, în timpul săptămânii, în intervalul 16.00 - 22.00, în funcție de programul activităților didactice și de evoluția contextului pandemic;
 17. acceptă că pot părăsi campusul universitar pentru deplasare la domiciliu doar la sfârșit de săptămână, sau că, în cazul menținerii actualului context pandemic, deplasarea la domiciliu se va putea efectua odată la câteva săptămâni;
 18. au parcurs procesul de selecție desfășurat de către instituția beneficiară din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională pe ale cărei locuri alege să candideze și au fost declarați APT pentru participarea la concursul de admitere;
 19. își exprimă acordul ca, după numirea în funcție, ca urmare a finalizării ciclului de studii universitare de licență în cadrul Academiei Naționale de Informații ,,Mihai Viteazul” să îndeplinească serviciul timp de 10 ani în unitățile la care vor fi încadrați sau mutați ulterior, în raport de nevoile M.A.I.;
 20. acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi ADMIS, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, conform dispozițiilor din legislaţia în vigoare;
 21. acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii clasificate, respectiv acceptă faptul că vor fi înmatriculați doar candidații declarați ADMIS care obțin autorizația de acces la informații clasificate până la data de 30 septembrie 2023;
 22. în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, achită contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat. Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se realizează de către instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea. Cu ocazia înmatriculării în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de şcolarizare;
 23. să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la pct. 4 și 13 se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu.

     II. Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N. şi unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N., candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I,, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să aibă vârsta de până la 27 ani împliniți în anul 2023;
 7. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverință care atestă că au susținut/ vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2023;
 8. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 9.  să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 10. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 11. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 12. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 13.  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară  (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);
 14.  să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15.  să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 16. nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic odată declarați ADMIS;

         Suplimentar față de condițiile și criteriile de mai sus, candidații recrutați pentru admiterea pe locurile rezervate M.A.I. la alte instituții de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională trebuie să îndeplinească și criteriile specifice de recrutare și selecție impuse de organizatori, după caz.

Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi. Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de locul de domiciliu/reședinţă înscris în cartea de identitate.

  Detaliile privind probele de admitere, conținutul probelor de verificare a cunoştinţelor, tematica și bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării acestora la instituţiile de învăţământ superior/unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N. şi S.R.I. se consultă pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ.

Relaţii suplimentare se pot obţine de luni până vineri între orele 09:00 – 15:00 la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vrancea – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0237/207114.

Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, http://vn.politiaromana.ro/cariera/admitere 2023, precum şi avizierul unităţii, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în aceste modalităţi. În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs.

 

B.P. Nr. 153 din 2 mai 2023


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.