Local

Consiliul Local al Municipiului Focșani este convocat astăzi de la ora 14:00, în ședința ordinară a lunii noiembrie 2021

Ziarul de Vrancea
25 nov 2021 1450 vizualizări

Consiliul Local al Municipiului Focșani este convocat astăzi de la ora 14:00,  în ședința ordinară a lunii noiembrie 2021 cu o ordine de zi propusă conținând 46 de proiecte spre a fi discutate și votate de aleșii focșăneni.Având în vedere că aceasta este prima ședință ce are loc după constituirea alianței guvernamentale, PSD-PNL-UDMR, precum și după anunțul public al demisiei deputatului Ion Ștefan din partid, este interesat de urmărit  modificări politice față de situația anterioară vor determina schimbări de atitudine și de strategie ale membrilor actuali ai miniparlamnetului  municipiului reședință a județului Vrancea.Este vorba desigur  de poziționarea în comparație cu deseler și aprigelor dispute de până acum, din Consiliul Local al Municipiului Focșani, dintre primarul Misăilă și consilierii majorității PNL-USR-PLUS.Citiți în continuare dispoziția de convocare și proiectele aflate pe ordinea de zi propusă a ședinței de astăzi a Consiliul Local al Municipiului Focșani.

DISPOZIȚIA NR. 1017 din 19 noiembrie 2021 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, pentru data de 25 noiembrie 2021

Primarul Municipiului Focşani,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 25 noiembrie 2021, orele 14,00, ședință cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.

Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 25 noiembrie 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

Art. 3 (1) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 27 a fost avizat de Comisia de buget și administrație publică.

(2) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-9, 11-14, 19-20, 26, 28-46 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.

(2) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 15-18 în Anexa la dispoziție a fost trimis spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.

(3) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 10 21-25 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.

Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 25 noiembrie 2021.

Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

   ROMÂNIA                                                                                             Anexa la Dispoziția nr. 1017/2021

JUDEŢUL VRANCEA

MUNICIPIUL FOCŞANI

     PRIMAR

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce vaavea loc în data de 25 noiembrie 2021, orele 14,00, ședință ce se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 77/10.05.2021 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2021, cu modificările șic ompletările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Desființare și construcție gard" la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga" Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Racordare la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare a locurilor de joacă existente în patrimoniul unității administrativ-teritoriale municipiul Focșani";

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 179,50 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2021 în vederea organizării Sărbătorilor de iarnă în Municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2021;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate pe anul 2021 reprezentând finanțarea de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru unitățile de învățământ particular și confesional acreditate cu personalitate juridică, din municipiul Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 220/2021;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării alegerilor și a Regulamentului de organizare și desfășurare ale acestora în vederea constituirii Consiliului local al tinerilor din municipiul Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru dezmembrarea terenului în suprafață totală de 6258 mp. situat în Focșani, T 88, parcela 435, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Cărții Funciare nr. 55391 întocmită pentru imobilul situat în Focșani, Fundătura Militari, T 87, Parcela 441, aparținând domeniului public al municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 273/2021 privind aprobarea dării în administrare către Direcția de Asistență Socială Focșani a unor spații aparținând domeniului public al municipiului Focșani, în vederea utilizării potrivit competențelor și atribuțiilor aprobate prin regulamentul de organizare și funcționare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și aprobarea apartamentării Punctului termic nr. 19, situat în str. Republicii nr. 41A, T 102, P 5462, aparținând domeniului public al Municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului - monument istoric „Școala Comercială", cod LMI VN-II-m-B-06412 din Focșani, str. Cotești nr. 17, T111, P5836, CF64448, aflat în proprietatea Societății DIVERSIS SA Focșani, reprezentată de ASIST CONT SRL;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului - monument istoric „Casa Cristache Solomon", cod LMI VN-II-m-B-06436 din Focșani, bdul. Gării nr. 22, înscris în CF nr. 58453 Focșani, aflat în proprietatea SC INTERCOMERȚ SRL; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2021, în conformitate cu H.C.L. nr. 233/30.09.2021 privind aprobarea regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând municipiului Focșani;

Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Stroie Mirela,

Macovei Liviu-George, Costea Ionel

17. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării repartiției pentru domnul Zăgan Miti, titular de contract al unei locuințe sociale, în conformitate cu H.C.L. nr. 233/30.09.2021 privind aprobarea regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând municipiului Focșani;

Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Stroie Mirela,

Macovei Liviu-George, Costea Ionel

18. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării repartiției pentru domnul Voicu Mihai, titular de contract al unei locuințe sociale, în conformitate cu H.C.L. nr. 233/30.09.2021 privind aprobarea regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând municipiului Focșani;

Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Stroie Mirela,

Macovei Liviu-George, Costea Ionel

19. proiect de hotărâre privind retragerea autorizațiilor taxi nr. 102, nr. 123 atribuite prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 48/24.03.2021 transportatorilor COSTICĂ VASILE P.F.A., SĂCĂLUȘ IONEL P.F.A. și NAZARIE GEORGEL P.F.A.; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L nr. 94/2010 privind înfiintarea staţiei terminus (capăt de traseu, terminal) în Autogara Focşani din str. Mărăşeşti, nr. 72 pentru operatorii de transport public de călători judeţean, interjudeţean şi internaţional, precum şi stabilirea rutelor de deplasare ale acestora cu staţii de oprire pe raza Municipiului Focşani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 13,00 mp. (13,00 m x 1,00 m) aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T 29, P 1692, către SDEE MUNTENIA NORD SA - DEE România - Sucursala Focșani, pentru amplasarea unei LES 0,4 Kv, în vederea realizării lucrării „Branșament electric" la imobilul situat în Focșani, str. Simion Mehedinți nr. 3, proprietatea domnului Luca Florin; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Construcției - Corp D, inventariate în domeniul public al municipiului Focșani, situat în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică"; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 14,00 mp. situat în Focșani, str. Pictor Grigorescu nr. 3, T 190, P 10411% înscris în CF 66814, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către societatea FARMED SRL; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 31,00 mp. situat în Focșani, B-dul. Brăilei nr. 32, județul Vrancea, T 197, P 7871 10875 în CF 58527, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Chipăilă Dumitru; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

25. proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unor străzi private, reglementate prin P.U.Z. „Atragere în intravilan și lotizare pentru construire cartier de locuințe și dotări complementare" - Focșani, T. 30, P. 153, număr cadastral 59527;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2022; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.208/2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Economic "Mihail Kogălniceanu" Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

28. proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

29. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Eternității - cale acces, CAD 56587, Cartier Mândrești, înregistrat în evidența fiscală pe numele Alexe Vasilica; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

30. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani strada Panduri nr. 88-90, înregistrat în evidența fiscală pe numele Amaricai Ana-Maria Mihaela; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

31. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Libertății, nr. 1, înregistrat în evidența fiscală pe numele Balaban Ecaterina; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

32. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, teren intravilan curți construcții T23, P64/4, CAD 62089 CAD 6049N, înregistrat în evidența fiscală pe numele Barbălată Claudia Lăcrămioara; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

33. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, teren intravilan curți construcții T23, P64/4, CAD 62089 CAD 6049N, înregistrat în evidența fiscală pe numele Barbălată Sorin; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

34. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Mieilor, nr. 3, înregistrat în evidența fiscală pe numele Chiriță Stan; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

35. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani strada Trandafirilor, nr. 6, înregistrat în evidența fiscală pe numele Diaconescu Ilie; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

36. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Cuza Vodă nr. 4-6, înregistrat în evidența fiscală a societății Exclusive Pro Estate SRL.; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

37. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Nicolae Titulescu nr. 6A, înregistrat în evidența fiscală pe numele FARM IMPEX S.R.L.; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

38. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Eternității - CAD 56587 T1 P9 Cale acces, înregistrat în evidența fiscală pe numele Nacu Andra Georgiana; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

39. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Alexandru Golescu nr. 56, jud. Vrancea, înregistrat în evidența fiscală pe numele Neneci Ileana Mihaela; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

40. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Eternității - CAD 56593, T1, P9, CAD 56587, Cartier Mândrești, înregistrat în evidența fiscală pe numele Pleșa Mihai; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

41. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Eternității - CAD 56593, T1, P9, CAD 56587, Cartier Mândrești, înregistrat în evidența fiscală pe numele Pleșa Paula; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

42. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, teren intravilan agricol CAD 62217 CAD 62226, înregistrat în evidența fiscală pe numele Ploșniță Mateciuc Emil; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

43. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, teren intravilan agricol CAD 62217 CAD 62226, înregistrat în evidența fiscală pe numele Ploșniță Mateciuc Maria; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

44. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, DN 23 teren intravilan agricol T 57, P 257 CAD 10099/1N, CAD 10100N, CAD 10098N, CAD 10099/3N, județul Vrancea, înregistrat în evidența fiscală a societății SALF S.A.; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

45. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, teren intravilan agricol CAD 62216 CAD 62225, înregistrat în evidența fiscală pe numele Țandără Olimpia; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

46. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, teren intravilan agricol CAD 62216 CAD 62225, înregistrat în evidența fiscală pe numele Țandără Valentin; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a

1. Adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 12017/08.11.2021 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 109781/08.11.2021 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna octombrie 2021;

2. Memoriul înregistrat la Primăria municipiului Focșani sub rn. 111647/11.11.2021 privind modalitatea de soluționare amiabilă a litigiului legat de procedura de vânzare directă către AMM MED STSR a spațiului cu destinație de cabinet medical din str. Bucegi nr. 28 în temeiul OUG 124/1998 prin hotărâre de consiliu local

SECȚIUNEA a III-a - Diverse

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

Avizat

Secretar general al municipiului Focșani

Marta-Carmen Ghiuță


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.