ZdV TV

Transmisiune ZdV-TV:Ședința Consiliului Local Focșani din 23.01.2018

Ziarul de Vrancea
23 ian 2018 1622 vizualizări

Preluare semnal transmisie contul de facebook  Primăria Municipiului Focșani

Partea a II-a

 

Partea I-a

 

 

Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,

- în baza art. 68 alin. (1) şi în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 23 ianuarie 2018, orele 16.00 la sediul Primăriei municipiului Focșani din Bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

Secţiunea I – proiecte de hotărâri

1. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 399/2017 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 384/2017 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială nr. 7 Focșani;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Palatul Copiilor Focșani;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

5. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea

Consiliului local nr. 406/2017 pentru adoptarea unor măsuri privind demararea

procedurii de selecție pentru funcțiile de membri în consiliul de administrație

la Transport Public S.A. Focșani;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

6. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 1 a Hotărârii

Consiliului local nr. 24/203/2012 privind aprobarea constituirii Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani și a

Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

7. proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2018 a costului mediu

lunar de întreținere pentru copii care frecventează creșele din cadrul Serviciului

Public Creșe;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind evaluarea

performanțelor profesionale individuale a personalului contractual din cadrul

Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

9. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind

însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului

Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

10. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor și modificărilor aduse

anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015

privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al

municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

11. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al

Municipiului Focșani nr. 384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor

care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

12. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea

valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al

municipiului Focșani;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

13. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.

127/2017 privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul

public al Statului Român și din administrarea Ministerului Tineretului și

Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea în domeniul

public al municipiului Focșani;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

14. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitație publică a

spațiului medical în suprafață totală de 182,71 mp., situat la parterul imobilului

situat în Focșani, str. Bucegi nr. 28, precum și a cotei indivize de 70,61 mp. din

spațiul în folosință comună, către S.C. AMM MED STAR S.R.L.;

Iniţiatori: consilieri locali Nedelcu Mihai,

Radu Nițu

15. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la

cumpărarea imobilului – monument istoric Casa Damian, cod LMI VN-II-m-

B-06433 din Focșani, bulevardul Gării nr. 8, aflat în proprietatea domnilor

Dimian Aura și Dimian Dan Cristian;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

16. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la

cumpărarea imobilului – monument istoric Casa Sclavone, cod LMI VN-II-m-

B-06406 din Focșani, strada Cernei nr. 12, T. 53, P. 3381, aflat în proprietatea

domnului Georgescu Florin Dumitru;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

17. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 343/2011 privind aprobarea

închirierii prin licitație publică a spațiilor situate în „Perimetrul Istoric Piața

Unirii și Grădina Publică” din Focșani; Iniţiator:

Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită

Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a imobilului – sediu

administrativ compus din construcție (P+1) în suprafață construită de 362,00

mp și teren aferent în suprafață totală de 1629,00 mp situat în Focșani, str.

Comisia Centrală nr. 80A, T 80, P 4628, T 81 P 4368, pe perioada existenței

serviciului public;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a

terenului în suprafață de 30,00 mp, situat în Focșani, str. Prof. Gh. Longinescu

nr. 23, județul Vrancea, T. 118, P. %6139/1 ce aparține domeniului privat al

municipiului Focșani, către domnul Constantin Nelu;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

20. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a

terenului în suprafață de 14,00 mp, situat în Focșani, str. Plevnei, județul

Vrancea, T. 192, P. %10565 ce aparține domeniului privat al municipiului

Focșani, către domnul Pricopi Ionel;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

21. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a

terenului în suprafață de 20,00 mp, situat în Focșani, Aleea 1 Iunie nr. 4, județul

Vrancea, T. 207, P. %11275 ce aparține domeniului privat al municipiului

Focșani, către doamna Burghelea Marica;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

22. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a

terenului în suprafață de 50 mp situat în Focșani, str. Democrației T 79, P 416%

ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, în vederea amplasării

unei construcții provizorii cu destinația de spațiu comercial;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

23. proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea

Consiliului local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării

parcărilor și locurilor de parcare din municipiul Focșani, cu modificările și

completările ulterioare;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

24. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele

cărora li se repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii

locuinţei nr.114/1996 republicată și modificată;

Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu

Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon

Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu

25. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spațiu pentru un

număr de 12 familii din imobilul situat în Aleea Căminului nr. 12, bl. G2, în

imobilele situate în str. Revoluției nr. 16, bl. C2 și str. Măgura nr. 123 în

conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu

Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon

Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu

26. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru

familia Mustafa Ionel din imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 16, bl.

C2, ap. 25 (tronson II), în imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 16, bl.

C2, ap. 2 (tronson II) în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu

Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon

Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu

27. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL

situate în localitatea Focșani, Cartierul Brăilei, solicitat de titularii contractelor

de închiriere în conformitate cu Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările

și completările ulterioare;

Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț,

Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana,

Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan

28. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un

număr de 3 familii în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/199 republicată

și modificată și Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale

pentru Locuințe, republicată;

Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț,

Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana,

Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan

29. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unității locative situată

în bdul. Unirii nr. 24, bl. B1, ap. 41, ce aparține domeniului privat al

municipiului Focșani, în locuință de serviciu;

Inițiator: Viceprimar, Marius Eusebiu

Iorga

30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a

garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 5, bl. 5, ap. 3, înscrisă în CF

51906-C1-U3 și a boxei înscrisă în CF 51906-C1-U19 UAT Focșani către

doamna Bițeanu Neacșa;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

31. proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de

deszăpezire în municipiul Focșani;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

32. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 9/2009 privind aprobarea acordării

de gratuități pe transportul urban de călători pensionarilor de drept, fără limită

de vârstă, cu domiciliul în municipiul Focșani, cu modificările și completările

ulterioare;

Inițiatori consilieri locali: Radu Nițu, Gongu

Emanuel

33. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul de investiții ”Reparații capitale ale Monumentului Unirii din

municipiul Focșani”;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

34. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru

imobilul situat în Focșani, strada Plopi nr. 25 înregistrat în evidența fiscală pe

numele de Căldăraru Zodia și Căldăraru Robert;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

35. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru

imobilul situat în Focșani, strada Ion Neculce nr. 29 înregistrat în evidența

fiscală pe numele de Drilea Maria și Drilea Costică;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

36. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru

imobilul situat în Focșani, strada Tisa nr. 14 înregistrat în evidența fiscală pe

numele de Birla Ion și Birla Pauna;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

37. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru

imobilul situat în Focșani, strada Ion Neculce nr. 17 înregistrat în evidența

fiscală pe numele de Ariton Ion și Ariton Liliana;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

38. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru

imobilul situat în Focșani, strada Emanoil Petruț, tarlaua 85, parcela 438

înregistrat în evidența fiscală pe numele de Schmoll Ivan și Schmoll Ecaterina;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

39. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru

imobilul situat în Focșani, Aleea Parc, tarlaua 204, parcela 11168 înregistrat în

evidența fiscală pe numele doamnei Kalany Viorica Oana;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

40. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru

imobilele situate în Focșani, strada Mărășești nr. 7 și Mărășești nr. 9 înregistrate

în evidența fiscală pe numele domnului Sandru Nicu;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

41. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru

imobilul situat în Focșani, strada 13 Decembrie 1918 nr. 13 înregistrat în

evidența fiscală pe numele doamnei Scutaru Sofia Lucreția;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

42. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru

imobilul situat în Focșani, strada Jiliștei nr. 9 înregistrat în evidența fiscală pe

numele doamnei Vosganian Armine;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

43. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru

imobilul situat în Focșani, strada Unirea Principatelor nr. 48 înregistrat în

evidența fiscală pe numele domnului Dardala Marian;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

44. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren

pentru imobilul situat în Focșani, strada Vrancei nr. 52 înregistrat în evidența

fiscală pe numele domnului Glavan Iorgu;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

45. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren

pentru imobilul situat în Focșani, strada Vrancei nr. 50 înregistrat în evidența

fiscală pe numele de Potop Vasile și Potop Sanda;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

46. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren

pentru imobilul situat în Focșani, strada C. Stere nr. 57 înregistrat în evidența

fiscală pe numele doamnei Haneș Veronica;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

47. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren

pentru imobilul situat în Focșani, strada Cernei mr. 41 înregistrat în evidența

fiscală pe numele doamnei Puflea Felicia;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

48. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren

pentru imobilul situat în Focșani, strada Cernei nr. 22 înregistrat în evidența

fiscală pe numele doamnei Constantin Georgiana;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

49. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren

pentru imobilul situat în Focșani, strada Mureșului nr. 9 înregistrat în evidența

fiscală pe numele doamnei Murgu Iulia;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

50. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren

pentru imobilul situat în Focșani, strada Ion Basgan nr. 5 înregistrat în evidența

fiscală pe numele domnului Ilie Ioan;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

51. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren

pentru imobilul situat în Focșani, strada Libertății nr. 1 înregistrat în evidența

fiscală pe numele doamnei Balaban Ecaterina;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

52. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren

pentru imobilul situat în Focșani, strada Libertății nr. 29 înregistrat în evidența

fiscală pe numele de Pascu Tudora, Manole Elena și Zaharia Maria;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

53. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren

pentru imobilul situat în Focșani, strada Libertății nr. 36 înregistrat în evidența

fiscală pe numele de Acatrinei Viorel și Acatrinei Georgeta;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

54. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren

pentru imobilul situat în Focșani, strada Argeș nr. 35 înregistrat în evidența

fiscală pe numele de Haret Alexandru, Haret Elena, Haret Vasile, Haret

Marghioala și Haret Emilia Isabela;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

55. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii

Consiliului local nr. 175/2016 pentru aprobarea Regulamentului local de

publicitate privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în

municipiul Focșani;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

56. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea

și funcționarea cimitirelor aparținând domeniului public al municipiului

Focșani;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

57. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al

municipiului Focșani nr. 203/2016 privind organizarea comisiilor de

specialitate pe domenii de activitate și desemnarea membrilor acestora;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin

Misăilă

Secțiunea a II-a – Rapoarte, informări

1. Raportul Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani

privind verificarea activității asistenților personali ai persoanelor cu

handicap pe semestrul II al anului 2017;

2. Raport pentru anul 2017 privind transparența decizională în administrația

publică, conform Legii nr. 52/2003;

3. Raport de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului

municipiului Focșani – domnul Eduard Marian Corhană

Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi

de Secretarul municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală,

agricultură.

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.