Politică

In Proiectul Legii Regionalizarii Vrancea apare in Regiunea Sud Est cu resedinta la Braila

Ziarul de Vrancea
6 feb 2013 5390 vizualizări
Vezi cum arata o parte din aricolele Proiectului Legii care ne va schima in curand viata

Proiect de lege: România, împărţită în 8 regiuni, cu buget multianual, conduse de consilii regionale

România va avea 8 regiuni - Bucureşti-Ilfov, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest, Sud şi Sud-Est - care vor avea competenţe exclusive sau partajate cu cele ale statului, un buget multianual şi un preşedinte, în fruntea unui consiliu regional, potrivit proiectului Legii privind regiunile.

Proiect de lege: România, împărţită în 8 regiuni, cu buget multianual, conduse de consilii regionale

Proiectul prevede că teritoriul naţional al României este împărţit în 8 regiuni, cu reşedinţele la Bucureşti, Alba Iulia, Piatra Neamţ, Cluj Napoca, Brăila, Timişoara, Craiova, Călăraşi, iar fiecare regiune este formată din două sau mai multe judeţe.

Regiunile prevăzute de proiect sunt: Regiunea Bucureşti-Ilfov - municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, cu reşedinţa în municipiul Bucureşti; Regiunea Centru - judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mures şi Sibiu, cu reşedinţa în municipiul Alba Iulia; Regiunea Nord Est - judeţele Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Suceava şi Vaslui, cu reşedinţa în municipiul Piatra Neamţ; Regiunea Nord-Vest: judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj, cu reşedinţa în municipiul Cluj-Napoca; Regiunea Vest: judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş, cu reşedinţa în municipiul Timişoara; Regiunea Sud-Vest: judeţele Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinţi şi Gorj, cu reşedinţa în municipiul Craiova; Regiunea Sud: judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman, cu reşedinţa în municipiul Călăraşi; Regiunea Sud Est: judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea, cu reşedinţa în municipiul Brăila.

Regiunile sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia regională şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice regionale.

De asemenea, proiectul prevede că autorităţile administraţiei publice centrale şi regionale exercită competenţe exclusive ale statului, competenţe partajate (stat-regiune), în cazul în care ambele niveluri pot legifera, dar legile naţionale prevalează în caz de conflict, precum şi competenţele exclusive ale autorităţilor administraţiei publice regionale.

Competenţele exclusive ale statului vizează Constituţia; apărarea; cetăţenia, imigraţia, emigraţia şi extrădarea; finanţele şi sistemul monetar; frontierele şi unităţile vamale; siguranţa naţională. Competenţele partajate (stat – regiune) vizează relaţiile internaţionale - în special cu UE, comerţul exterior, educaţia primară şi secundară, reţele de transport - rutier, căi ferate, naval şi maritim, aerian, împreună cu infrastructurile aferente (porturile şi aeroporturile pentru uz civil); protecţia şi securitatea forţei de muncă, prevenirea dezastrelor.

Proiectul stabileşte şi funcţionarea Consiliului regional, care "se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă".

Preşedintele Consiliului Regional reprezintă regiunea în raporturile cu terţii, convoacă şi conduce şedinţele consiliului regional şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora, exercită funcţia de ordonator principal de credite, coordonează şi controlează realizarea activităţilor de investiţii, răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice regionale, asigură respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a decretelor preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului regional, precum şi a altor acte normative.

În proiect se mai arată că fiecare regiune îşi stabileşte un buget multianual, care trebuie aprobat şi actualizat în fiecare an, şi care este elaborat având în vedere planificarea regională.

De asemenea, în proiect se arată că pe lângă fiecare consiliu regional se înfiinţează, organizează şi funcţionează un Consiliu Consultativ Economic şi Social, organism cu rol consultativ.

În fiecare regiune funcţionează câte o agenţie pentru dezvoltare regională, organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale.


www.mediafax.ro

 

 

CAPITOLUL I

Principii si consideratii generale

SECTIUNEA I. Regiunile si autonomia regionala


Art.1
Prezenta lege reglementeaza regimul general al autonomiei regionale, precum si organizarea si functionarea administratiei publice regionale.
Art.2
(1) Conform Constitutiei teritoriul national al Romaniei este impartit in 8 regiuni, iar fiecare regiune este formata din doua sau mai multe judete, acestea din urma avand delimitarea teritoriala existenta la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Cele 8 regiuni au urmatoarea denumire si componenta:
a) Regiunea Bucuresti-Ilfov: municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, cu resedinta in municipiul Bucuresti;
b) Regiunea Centru: judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu, cu resedinta in municipiul Alba Iulia ;
c) Regiunea Nord Est : judetele Bacau, Botosani, Neamt, Iasi, Suceava si Vaslui, cu resedinta in municipiul Piatra Neamt ;
d) Regiunea Nord Vest : judetele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare si Salaj, cu resedinta in municipiul Cluj-Napoca ;
e) Regiunea Vest : judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis, cu resedinta in municipiul Timisoara;
f) Regiunea Sud Vest: judetele Dolj, Olt, Valcea, Mehedinti si Gorj, cu resedinta in municipiul Craiova;
g) Regiunea Sud: judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman, cu resedinta in municipiul Calarasi ;
h) Regiunea Sud Est : judetele Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea si Vrancea, cu resedinta in municipiul Braila.
(3) Delimitarea teritoriala a regiunilor se stabileste prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege si numai dupa consultarea prealabila a cetatenilor din unitatile administrativ-teritoriale respective prin referendum, care se organizeaza potrivit legii.
(4) Regiunile sunt unitati administrativ-teritoriale in care se exercita autonomia regionala si in care se organizeaza si functioneaza autoritati ale administratiei publice regionale.
(5) Localitatile de resedinta ale regiunilor prevazute la alin.2 pot fi schimbate numai prin lege, la propunerea consiliului regional exprimata prin hotarare a consiliului regional adoptata cu votul a 3 din numarul de consilieri care constituie consiliul regional.
(6) Sediul consiliilor regionale este in situat in localitatile de resedinta ale regiunilor. Sediul consiliilor regionale poate fi schimbat in cadrul localitatii de resedinta prin hotarare a consiliului regional adoptata cu votul a 3 din numarul de consilieri care constituie consiliul regional.Art.3
(1) Obiectivele prioritare pe care regiunea le urmareste sunt:
a) dreptul la munca si protectia adecvata a demnitatii lucratorilor, dreptul de a avea locuri de munca sigure si accesul la educatie pe tot parcursul vietii;
b) dreptul la pluralismul, surse libere de informare si comunicare si accesul la cultura atat ca o necesitate individuala, cat si ca un principiu in comunitate;
c) dreptul la asistenta medicala;
d) dreptul la un tratament egal intre barbati si femei si de imbunatatire a diferentelor de gen in viata sociala, culturala, economica, religioasa si politica;
e) conservarea si punerea in valoare a familiei;
f) promovarea stiintei si libertatea cercetarii stiintifice in cadrul limitelor de respect pentru fiintele umane;
g) respectarea echilibrului ecologic, protectia mediului si a patrimoniului natural, conservarea biodiversitatii;
h) protejarea si imbunatatirea patrimoniului istoric, artistic si peisajului;
i) promovarea dezvoltarii economice intr-un context care favorizeaza inovarea, cercetarea si formarea ca factori ai competitivitatii, in conformitate cu principiile de coeziune sociala si dezvoltare durabila;
j) consolidarea libertatii publice si private si promovarea cooperarii;
k) respingerea tuturor formelor de discriminare si xenofobie;
l) recunoasterea autonomiei comunitatilor locale, promovarea sistemului de autonomie, sporirea identitati culturale, sociale si economice pe intreg teritoriul regional, protectia municipalitatilor mai mici si a zonelor montane ;
m) dezvoltarea de relatii de buna vecinatate si promovarea cooperarii transfrontaliere si interregionale.


Art.4
(1) Administratia publica in cadrul regiunii se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei regionale, subsidiaritatii, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice regionale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor regionale de interes deosebit.
(2) Aplicarea principiilor prevazute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat national, unitar si indivizibil al Romaniei.


......

Art. 7
(1) Prin autonomie regionala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice regionale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor regionale pe care le reprezinta, treburile publice, cu respectarea obiectivelor stabilite la art.3 si in spiritul principiilor autonomiei locale, descentralizarii si subsidiaritatii.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu aduc atingere posibilitatii de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice alta forma de participare directa a cetatenilor la treburile publice, in conditiile legii.
(3) Prin colectivitate regionala se intelege totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva.


...........

Art. 11
(1) In regiunile in care ponderea cetatenilor apartinand minoritatilor nationale este de peste 20% din numarul locuitorilor, autoritatile administratiei publice regionale, institutiile publice aflate in subordinea acestora, precum si serviciile publice deconcentrate asigura folosirea, in raporturile cu acestia, si a limbii materne, in conformitate cu prevederile Constitutiei, ale prezentei legi si ale tratatelor internationale la care Romania este parte.

 

SECTIUNEA II. Autoritatile administratiei publice regionale


Art. 12
(1) In fiecare regiune se constituie un consiliu regional, ca autoritate a administratiei publice regionale. Consiliul regional este ales in conditiile legii pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale si regionale.
(2) Consiliul regional este condus de un presedinte, asimilat demnitarului, care nu are calitatea de consilier regional, fiind ales prin scrutin uninominal.
(3) Mandatul presedintelui consiliului regional si al consilierului regional este de 4 ani si se exercita in conditiile legii.

 

CAP. II

Consiliul regional

 

SECTIUNEA I. Constituirea si componenta consiliului regional


Art. 13
(1) Consiliul regional este autoritatea administratiei publice regionale, fiind compus din consilieri regionali, alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, de catre persoanele cu drept de vot din regiunea respectiva, in conditiile legii.

Art. 14
(1) Numarul membrilor fiecarui consiliu regional se stabileste prin ordin al prefectului regiunii, in functie de numarul locuitorilor regiunii, raportat de Institutul National de Statistica la data de 1 ianuarie a anului in curs sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile regionale, dupa cum urmeaza:

Numarul locuitorilor regiunii

- intre 2.000.001-2.500.000 24
- intre 2.500.001-3.000.000 28
- peste 3.000.000 32

(3) Candidatii de pe lista fiecarei formatiuni politice, dar care nu sunt declarati alesi, au calitatea de consilieri regionali supleanti si ii vor inlocui pe titularii carora le inceteaza mandatul inainte de termen.

 

SECTIUNEA II. Competentele autoritatilor administratiei publice regionale


Art.18
(1) Autoritatile administratiei publice centrale si regionale exercita urmatoarele tipuri de competente:
a) Competente exclusive ale statului;
b) Competente partajate (stat-regiune), in cazul in care ambele niveluri pot legifera, dar legile nationale prevaleaza in caz de conflict;
c) Competentele exclusive ale autoritatilor administratiei publice regionale.

Art. 19
Competentele exclusive ale statului vizeaza urmatoarele domenii: Constitutie; aparare; cetatenie, imigratie, emigratie si extradare; finante si sistem monetar; frontiere si unitati vamale; siguranta nationala.

.....

Art. 21
(1) Competentele exclusive ale autoritatilor administratiei publice regionale includ urmatoarele domenii:
a) dezvoltarea regionala;
b) planificarea regionala;
c) pregatirea si implementarea programelor co-finantate din fondurile europene gestionate regional;
d) cooperarea intre autoritatile administratiei publice locale.
(2) Competentele exclusive urmaresc asigurarea cresterii economice si dezvoltarii sociale echilibrate si durabile a regiuni de dezvoltare, imbunatatirea competitivitatii si reducerea decalajelor economice si sociale existente intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene.
(3) Domeniile vizate prin termenul de dezvoltarea regionala prevazut la lit. a) au legatura cu regiunea sau teritoriu, in cel mai larg sens al termenului si acopera:
a) dezvoltarea economica (infrastructura si servicii suport pentru afaceri, atragerea si promovarea de investitii, comert, cercetare-dezvoltare-inovare, turism);
b) dezvoltarea urbana si amenajarea teritoriului pentru proiecte si areale definite ca fiind de interes regional;
c) agricultura si dezvoltare rurala;
d) transport (infrastructura regionala si cea de transport in comun);
e) educatie universitara, vocationala si tehnica, precum si pregatirea profesionala;
f) sanatate (spitale si asistenta sociala);
g) mediul inconjurator si eficienta energetica;
h) ocuparea fortei de munca;
i) locuinte si managementul terenurilor;
j) cooperarea interregionala.
(4) Competenta de planificare regionala prevazuta la lit. b) alin.1) presupune ca pentru fiecare din domeniile descrise la aliniatul 4 se realizeaza planuri si strategii ca mijloace de identificare a obiectivelor de dezvoltare anuale si multianuale, care vor fi incluse in Planul pentru Dezvoltare Regionala elaborat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala.

 

SECTIUNEA III. Functionarea consiliului regional


Art. 25
(1) Consiliul regional se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau de catastrofa.
(2) Consiliul regional isi exercita mandatul de la data constituirii pana la data declararii ca legal constituit a consiliului nou-ales
(3) Consiliul regional se intruneste in sedinta ordinara in fiecare luna, la convocarea presedintelui consiliului regional. Consiliul regional se poate intruni si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar.
(4) Convocarea consiliului regional se face in scris, prin intermediul secretarului regiunii, cu cel putin 5 zile inaintea sedintelor ordinare sau cu cel mult 3 zile inaintea celor extraordinare.
(5) Sedintele consiliului regional se pot desfasura la sediul consiliului regional, ori in orice alta localitate componenta a regiunii.

 

CAPITOLUL V

Bugetul regional


Art. 44
(1) Fiecare regiune isi stabileste un buget multianual, care trebuie aprobat si actualizat in fiecare an, si care este elaborat avand in vedere planificarea regionala.
(2) Bugetul regional este constituit luand in considerare obligatiile asumate de catre regiune, implicatii care au caracter multianual.
(3) Bugetul este alcatuit din urmatoarele categorii de venituri:
a) Venituri din taxe regionale, incasarile de impozite sau taxe de la nivel central care sunt transferate catre regiune;
b) Venituri din contributii si transferuri directe ale statului;
c) Veniturile provenite din contributiile, proiectele, alocarile de capital si intrarile de la Uniunea Europeana;
d) Venituri din valorificarea proprietatilor si participatiile in asocieri comerciale;
e) Venituri din servicii publice regionale;
f) Venituri din exploatarea resurselor naturale transferate de guvern la regiune (fond forestier, izvoare de ape si izvoare termale, etc.);
g) Venituri din vanzarea de active, prin transformarea de capital, de la colectarea creantelor si transferuri;
h) Venituri din credite ipotecare, credite si alte operatiuni de credit
(4) In cadrul bugetului la categoria cheltuieli vor fi cuprinse urmatoarele elemente:
a) Cheltuieli pentru alimentarea Fondului pentru Dezvoltare Regionala;
b) Cheltuieli pentru activitatea de functionare a aparatului propriu;
c) Cheltuieli pentru dezvoltare regionala;
d) Cheltuieli pentru activitatea de planificare si programare regionala;
e) Cheltuieli pentru pregatirea si implementarea programelor co-finantate din fondurile europene gestionate regional;
f) Cheltuieli pentru activitati de cooperare intre comunitatile locale...........


Art.60
(1) Consiliul regional, in componenta numerica prevazuta la art.14, va fi constituit astfel:

a) din presedintii de consilii judetene care fac parte din Consiliile pentru Dezvoltare Regionala, conform Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regionala din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia devenind membri de drept, fara a fi alesi de catre electori;
b) din primarii municipiilor care fac parte din Consiliile pentru Dezvoltare Regionala, conform Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regionala din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia devenind membri de drept, fara a fi alesi de catre electori;
c) din primarii oraselor care fac parte din Consiliile pentru Dezvoltare Regionala, conform Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regionala din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia devenind membri de drept, fara a fi alesi de catre electori;
d) din membri alesi, care reprezinta diferenta dintre numarul prevazut la art.14 si totalul membrilor de la lit.a)-c) de mai sus.
(2) In situatia in care presedintele consiliului regional, ales in conditiile art.59, provine din una din categoriile de membri de la lit.a)-c) ale alin.1, locul sau ca si consilier regional va fi ocupat de un membru ales.
(3) Consiliul regional in componenta prevazuta la alin.1)-2) se completeaza cu presedintele consiliului regional, ales conform prevedrilor art.59, care are drept de vot si conduce sedintele acestuia.
Art.61
(1) Consilierii regionali sunt alesi prin votul egal, direct, secret si liber exprimat al tuturor consilierilor judeteni, primarilor si presedintilor de consilii judetene, in functie, din unitatile administrativ teritoriale care compun regiunea respectiva.

Art.62
(1) Pentru calitatea de consilier regional poate candida orice primar de oras sau municipiu, ori consilier judetean, in functie, din unitatile administrativ teritoriale care compun regiunea respectiva si care nu sunt membri de drept in conditiile lit.a)-c) ale art.60.
21

Art.63
(1) Numarul de candidati declarati alesi, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi primite, va fi cel necesar pentru completarea consiliului regional dupa stabilirea membrilor de drept conform prevederilor art.59.
(2) Candidatii care nu vor fi declarati alesi sunt considerati membri supleanti ai consiliului regional.

antena3.ro

 

05.02.2013-ora 23,00Modificarea Constituţiei şi regionalizarea I Ponta vrea să pună Vrancea la ancora lui Mazăre

 

Premierul a anunţat luna trecută propunerea PSD de  regionalizare, judeţul Vrancea urmand să facă parte din regiunea de  sud-est, alături de Tulcea, Constanţa, Buzău, Galaţi şi Brăila.Super-baronul de regiune va fi ales pentru  început  prin votul tuturor primarilor şi al consilierilor judeţeni din zonă

 

Primul ministru al Romaniei, social democratul Victor Ponta a vorbit recent despre modificarea Constituţiei ţării, făcand referire la termenul de „regiune” care va fi introdus în actul fundamental. Astfel, Ponta a vorbit despre noua împărţire teritorială, despre cele opt regiuni care vor deveni unităţi administrative. În acest moment, cele opt regiuni de dezvoltare în care este împărţită Romania nu au personalitate juridică, nu pot fi ordonatori de credite şi nici nu dispun de o conducere regională. De asemenea, regiunile de dezvoltare nu pot lua decizii privind administraţia locală. Victor Ponta a precizat că partidul pe care-l reprezintă, PSD, vrea să introducă în setul de propuneri privind regiunile şi desemnarea conducerilor pentru viitoarele unităţi administrative, adică a „baronilor regionali”. Şefii de regiuni vor fi aleşi prin votul primarilor şi al consilierilor judeţeni din regiunile respective. Practic, Vrancea va face parte din regiunea de sud-est, alături de judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi şi Tulcea, iar conducerea acestui super-judeţ va fi decisă de toţi edilii şi consilierii judeţeni din zonă. În zona de sud est, baronii PSD nu vor avea nicio problemă să-şi împartă sferele de influenţă, aici dictand Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu de la Constanţa, în special, dar şi Marian Oprişan de la Vrancea. „Din punctul nostru de vedere, soluţia optimă o reprezintă alegerea indirectă a conducerilor regiunilor de dezvoltare. Concret, se întrunesc primarii şi consilierii judeţeni din judeţele care compun regiunea şi, prin vot, aleg conducerea regiunii respective”, a explicat premierul. Ponta a completat că judeţele nu vor dispărea, nici actualele Consilii Judeţene, ceea ce înseamnă că aparatul administrativ regional va fi şi mai stufos. Şeful Guvernului a completat că aceste propuneri vor fi aplicate doar dacă întrunesc două treimi din votul parlamentarilor. Populaţia ar urma să fie consultată printr-un forum constituţional asemănător celui utilizat de PSDR în 2003 pentru modificarea Constituţiei din 1991. Dacă propunerile PSD de regionalizare depăşesc toate aceste trepte, noua împărţire administrativ-teritorială va fi adoptată din 2014, atunci cand se crede că Parlamentul va îmbrăţisa şi noua Constituţie. Cel mai probabil, referendumul pentru noua Constituţie va fi programat să aibă loc împreună cu alegerile europarlamentare sau cu cele prezidenţiale. (Iulia CREŢU)


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 7

Adaugă comentariu
unul, acum 2109 zile, 9 ore, 40 minute, 11 secunde
Nu-l mai balacarriti doar pe mascariciul de la Constanta, avem si noi aici pe plan local mascaricii nostri de prin cj care au averi uriase, au amante, gagici, etc dar nu au coloana vertebrala. Astia citeste integral
o fi asa, acum 2109 zile, 9 ore, 54 minute, 26 secunde
ce surpriza cu carnet de somaj i-a facut taica Ponta lu nea Marian! sau i-o fi oferit vre-un post de secretar pi la Guvern...?
anonim, acum 2109 zile, 10 ore, 26 minute, 53 secunde
nu e corect sunteti hoti mafioti luavar bunica sa va ia in ...
o fi asa, acum 2109 zile, 10 ore, 28 minute, 10 secunde
si nea Marian ramane somer?! S-a lins USL-ul pe bot la viitoarele alegeri, daca transforma Vrancia in provincie baragana! Asa i-o fi rasplata lu nea Ponta pentru campania dusa....
R.A., acum 2109 zile, 10 ore, 51 minute, 17 secunde
Primul pas,regionalizarea administrativa....Al doilea pas,regionalizarea teritoriala,.Al treilea pas,autonomie totala a regiunilor,cu guverne proprii,presedinti,regi sau imparati si o Romanie facuta citeste integral
localnic, acum 2109 zile, 13 ore, 3 minute, 19 secunde
Dar ce cauta Constanta pe langa aceste judete????????? Mascariciul ala de Mazare de unde are atatea bani? Din salariu de Primar??? Unde sunt institutiile de control??? Poate sa-si justifice averea? , citeste integral
sofistikat, acum 2109 zile, 17 ore, 15 minute, 9 secunde
O gandire de k4k4t a unor nehaliți care încearcă să distragă atenția de la JAFUL organizat executat de ei de cand conduc aceast popor de slugoi neinformați. Păi de ce mai trebuie regionalizare citeste integral
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.