Economic

MOZAIC STIRI ECONOMICE:Iată lista completă a modificărilor fiscale ce intră în vigoare în 2014

Ziarul de Vrancea
2 ian 2014 682 vizualizări
O sinteză a modificărilor aduse Codului Fiscal a fost deja publicată pe site-urile Direcţiilor Judeţene de Finanţe

Codul Fiscal valabil de la 1 ianuarie 2014 aduce o serie de modificări privind impozitarea profitului, veniturilor şi microîntreprinderilor, TVA, accize, construcţii speciale şi redevenţe. Sinteza modificărilor aduse Codului Fiscal au fost deja publicate pe site-ul unei Administraţii Judeţene.
Impozitul pe profit:

Actul normativ prevede scutirea caştigurilor de capital, prin:
- scutirea veniturilor din dividende primite de la persoane juridice din state terţe cu care Romania are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri;
- scutirea caştigurilor de capital realizate de contribuabili din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare;
- scutirea veniturilor obţinute de o persoană juridică romană din lichidarea unei alte persoane juridice.
Aceste scutiri se acordă în condiţiile în care contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de un an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare.
Au fost introduse, respectiv modificate, şi prevederile referitoare la:
- scutirea de impozit a dividendelor primite de o persoană juridică romană de la altă persoană juridică romană;
- scutirea de impozit a dividendelor primite de o persoană juridică romană de la altă persoană juridică străină situată într-un stat membru;
- neimpozitarea dividendelor distribuite de o persoană juridică romană unei alte persoane juridice romane.De asemenea, noul act normativ prevede:- condiţiile de schimbare a anului fiscal pentru contribuabilii care solicită modificarea exerciţiului financiar, potrivit art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- revizuirea regimului fiscal aplicabil cheltuielilor cu sponsorizarea, în sensul reportării sumelor care răman nededuse în anul fiscal, întrucat depăşesc limita minimă care se scade din impozitul pe profit, 3 la mie din cifra de afaceri dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit, în următorii 7 ani consecutivi;
- veniturile impozitate în străinătate, incluse în profitul impozabil atribuibil sediului permanent din Romania al unei persoane juridice din alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat din Spaţiul Economic European, vor beneficia de avantajul fiscal al creditului fiscal extern acordat unei persoane juridice romane, indiferent dacă convenţia de evitare a dublei impuneri aplicabilă încheiată între Romania şi statul sursă a veniturilor prevede sau nu în mod explicit acest avantaj fiscal în favoarea sediului permanent.
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:

În ceea ce priveşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:

- nu mai aplică sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor contribuabilii care realizează venituri din consultanţă şi management dacă ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în total venituri este peste 20%;
- s-au eliminat din baza de impunere veniturile reprezentand diferenţele de curs valutar şi a reducerilor comerciale acordate ulterior facturării.

Impozitul pe venit:

Principalele modificări şi completări în ceea ce priveşte impozitul pe venit se referă la:
- acordarea deductibilităţii cheltuielilor cu dobanzile aferente împrumuturilor în valută de la persoane fizice şi juridice, altele decat instituţiile care desfăşoară activitatea de creditare cu titlu profesional, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente la care venitul net anual se determină pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, la nivelul ratei dobanzii pentru împrumuturile în valută;.
- crearea cadrului legal pentru deducerea din venitul brut din salarii a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni, indiferent de faptul dacă acestea sunt plătite în Romania sau într-un alt stat membru UE sau stat membru al SEE, potrivit prevederilor regulamentelor Uniunii Europene, a legislaţiei SEE sau a convenţiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate socială în care Romania este parte.
- posibilitatea de actualizare a preţului mediu pentru determinarea venitului impozabil în cazul veniturilor obţinute de persoanele fizice sub formă de arendă primită în natură.
- simplificarea tratamentului fiscal al veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal prin abrogarea prevederilor referitoare la opţiunea contribuabililor de a determina venitului net din arendă în sistem real.
- deducerea din veniturile realizate anual din categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate.
- neimpozitarea veniturilor obţinute din cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit sau care obţin venituri neimpozabile din activităţi agricole.
- stabilirea tratamentului fiscal in cazul persoanelor fizice care primesc materiale publicitare, pliante, mostre, puncte bonus acordate cu scopul stimulării vanzărilor.
- crearea cadrului legal pentru ca persoanele fizice rezidente într-un stat UE sau SEE, care obţin venituri impozabile din Romania, să beneficieze de deducerile fiscale prevăzute de lege pentru contribuabilii rezidenţi, ţinand seama de situaţia contribuabilului.
- s-au introdus prevederi referitoare la tratamentul fiscal al veniturilor obţinute din străinătate de natura celor obţinute din Romania în situaţia în care acestea din urmă sunt venituri neimpozabile în sensul că se aplică acelaşi tratament fiscal ca şi pentru cele obţinute din Romania.

Impozitul pe veniturile obţinute din Romania de nerezidenţi:

În cazul impozitul pe veniturile obţinute din Romania de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în Romania noul act normativ prevede reducerea perioadei de deţinere a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice romane de la 2 ani la 1 an pentru acordarea scutirii de impozit a veniturilor de natura dividendelor plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice nerezidente.
Taxa pe valoarea adăugată:

În domeniul taxei pe valoarea adăugată:

- se modifică prevederile referitoare la ajustarea TVA, în sensul că nu se impune ajustarea în cazul bunurilor pierdute, distruse sau furate, în condiţiile în care pierderea, distrugerea sau furtul bunurilor sunt demonstrate corespunzător.
- a fost eliminată condiţia referitoare la achitarea TVA solicitate la rambursare de către persoanele impozabile nestabilite în Romania. Potrivit noilor prevederi, rambursările de TVA către persoanele impozabile nestabilite în Romania se vor acorda chiar dacă TVA solicitată la rambursare nu este achitată, sub rezerva îndeplinirii celorlalte condiţii prevăzute de lege.
- a fost exclus din baza de impozitare a TVA aferentă serviciilor de leasing costul cu asigurarea bunului care face obiectul contractului de leasing, acest cost urmand a fi recuperat de societăţile de leasing prin refacturare de la utilizatori.
Accize:

Potrivit noilor prevederi, la capitolul accize:

- se interzice vanzarea de ţigarete către persoane fizice la un preţ mai mic decat preţul de vanzare cu amănuntul declarat;
- s-a stabilit modul de calcul al valorii accizelor în lei, în situaţia în care cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este mai mic decat cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, în sensul că valoarea în lei a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă, datorate bugetului de stat, stabilite în echivalent euro pe unitatea de măsură, se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, valoare care se actualizează cu media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie din anul precedent, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică, pană la data de 15 octombrie.

Impozitul pe construcţii speciale:

Prin noul act normativ, se instituie un nou impozit asupra valorii construcţiilor, altele decat clădirile pentru care se datorează impozit pe clădiri potrivit Codului Fiscal.
Contribuabili care datorează impozitul pe construcţii speciale sunt:
- persoanele juridice romane;
- persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în Romania;
- persoanele juridice cu sediu social în Romania înfiinţate potrivit legislaţiei europene;
Fac excepţie:
- institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;
- instituţiile publice;
- asociaţiile, fundaţiile şi celelalte persoane juridice fără scop patrimonial.
Baza impozabilă este reprezentată de valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor, din care se scade:
- valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri, conform Titlului IX din Codul Fiscal, de către contribuabil sau proprietar, după caz;
- valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ teritoriale;
- valoarea construcţiilor reprezentand terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole conform subgrupei 1.2.9. din grupa 1 a Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărarea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.
Această deducere din baza impozabilă a avut în vedere evitarea dublei impuneri şi stimularea agenţilor economici care administrează construcţii din domeniul public de a continua efectuarea de lucrări de consolidare, modernizare sau extindere.
Construcţiile pentru care se va plăti noul impozit de la 1 ianuarie 2014 sunt cele prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărarea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.
Astfel, acest impozit se aplică pentru construcţii precum centrale hidroelectrice, staţii şi posturi de transformare, staţii de conexiuni, centrale termoelectrice şi nuclearo-electrice, piste şi platforme, sonde de ţiţei, gaze şi sare, rampe de încărcare-descărcare, coşuri de fum şi turnuri de răcire, iazuri pentru decantarea sterilului, heleştee, iazuri, bazine; ecluze şi ascensoare; baraje, jgheaburi pentru piscicultură, infrastructura transport feroviar, infrastructura drumuri: alei, străzi, autostrăzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, semne de circulaţie, marcaje etc.), linii şi cabluri aeriene de telecomunicaţii (stalpi, circuite, cabluri, traverse, console), platforme, turnuri şi piloni metalici pentru antene de radiofonie, telefonie mobilă, radio, tv, lacuri artificiale de acumulare, construcţii pentru transportul energiei electrice, canale de irigaţii.

Declararea şi plata se fac astfel:

- cota este de 1,5%;
- impozitul asupra valorii construcţiilor se datorează începand cu 1 ianuarie 2014 iar calculul şi declararea acestuia se efectuează de către contribuabili anual, pană la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul;
- plata se efectuează în două rate egale, pană la data de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv.
Impozitul asupra valorii construcţiilor reprezintă venit la bugetul de stat. Alte măsuri de natură financiar-fiscală. Redevenţele pentru exploatările de resurse minerale Potrivit noului act normativ, se majorează cota redevenţelor cuvenite bugetului de stat, ca urmare a exploatării resurselor minerale aflate sub incidenţa Legii minelor nr. 85/2003. Majorarea aplicată va fi de 25% faţă de cotele în vigoare, cu excepţia:
- cotei de redevenţă pentru exploatarea metalelor nobile, în cazul cărora majorarea va fi de 50%, respectiv de la 4% din valoarea producţiei miniere la 6% din această valoare;
- cotei de redevenţă pentru exploatarea cărbunilor în cazul cărora cota procentuală a redevenţei rămane nemodificată faţă de cota în vigoare, respectiv 4%.


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.