Opinii

12 propuneri pentru noua lege a Educaţiei

Ziarul de Vrancea
13 iul 2015 4106 vizualizări
Profesorul focşănean Tiberiu Dima trimite Ministerului Educaţiei şi Comisiilor de Învăţământ din Parlamentul României o serie de propuneri menite să însănătoşească sistemul educaţional

VIZIUNE
    

Şcoala românească rămâne cea mai importantă instituţie responsabilă de transformarea societăţii, de pregătirea tinerilor pentru integrarea într-o societate caracterizată printr-o dinamică  fără precedent.
     Absolventul şcolii generale este un component al societăţii şi de aceea trebuie să devină beneficiarul unui valoros curriculum, acumulat şi validat în secole de evoluţie social-culturală.

      1. Absolventul trebuie să aibă capacitatea de a comunica eficient în situaţii reale. Principalul rol al şcolii este transmiterea către generaţiile tinere a valorilor culturale sedimentate în secole şi una dintre ele este capacitatea de a comunica într-o limbă evoluată, rod al eforturilor de suflet şi minte a personalităţilor literaturii române. Limba modelează gândirea; creează matricea fundamentală pentru toate activităţile intelectuale.
         Cultivarea limbii şi preţuirea operelor literare reprezintă moştenirea transmisă de secole către toţi tinerii.
       2. Să dovedească flexibilitate şi capacitate de adaptare şi integrare în diverse medii. Traseul formativ al elevului trebuie să continue până la desăvârşirea  unei personalităţi echilibrate, creatoare şi a unei atitudini pozitive în raport cu societatea. În următoarele nivele de pregătire (liceu, facultate etc), el valorifică achiziţiile din şcoală şi, dacă baza este solidă, poate continua mai departe şi poate progresa continuu.
        3. Un rol important al şcolii este acela de a sădi încredere în sine, dorinţă de progres, dezvoltarea unei nevoi de autodepăşire. De aceea, un progres forţat într-un timp scurt, fără o atentă consolidare a noţiunilor, fără aplicaţii practice poate să producă  efecte negative (mai ales senzaţia de saturaţie  şi pierderea motivaţiei de învăţare).
        4. Absolventul şcolii trebuie să fie capabil şi să ia decizii,  să rezolve probleme, să aplice şi să valorizeze eficienţele de învăţare, să-şi formeze şi să dezvolte competenţe specifice unei societăţi a cunoaşterii şi să aibă motivaţie pentru participarea activă la viaţa social-politică în vederea asigurării coeziunii sociale.
        5. Dezvoltarea gândirii creative reprezintă esenţa activităţilor didactice curriculare şi extracurriculare. Pentru epoca actuală aceasta presupune ieşirea din tipare, inovarea didactică şi lărgirea sferei activităţilor neconvenţionale.
         6. Un alt rezultat al demersurilor şcolii trebuie să-l reprezinte formarea unui set de valori individuale şi sociale care să orienteze comportamentul şi cariera absolventului, asigurându-i o integrare rapidă pe piaţa forţei de muncă şi în viaţa socială.
        7. Elevul trebuie să-şi poată asuma apartenenţa la diferite tipuri de comunităţi prin cunoaşterea specificului acestora şi aprecierea valorilor specifice.
        8. O componentă nouă, fără de care nu poate fi definit procesul instructiv-educativ este nevoia de utilizare a tehnologiei comunicaţiilor şi a informaţiei.
        9.  Începând cu 2007 se remarcă un alt rol important al şcolii:
cunoaşterea de către elevi a principalelor aspecte ale Integrării Europene, a structurilor E.U.: dezvoltarea  capacităţii de integrare într-o societate multiculturală, adaptarea la standardele ridicate şi capacitatea de a comunica în limbi de circulaţie  internaţională.

P R O P U N E R I
  
         Pornind de la aceste deziderate şi ţinând cont de experienţa managerială din ultimii 10 ani şi de munca la clasă din ultimii 32 ani vă propun, spre atenţie:

FINANŢAREA  NEDISCRIMINATORE

În calitate de director al şcolii Gimnaziale „Ion Basgan” din Focşani, în perioada 2004-2014, m-am confruntat, în ultimul an,  cu probema asigurării bugetului de salarii pentru angajaţii şcolii şi am constatat cu surprindere că, deşi suntem o şcoală mare ( peste 1.300 elevi) şi cu o medie de 27 elevi pe clasă, nu ne ajung fondurile provenite prin aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1165 din 23.12.2013, referitoare la costul standard per elev. Situaţia,  în care ne aflăm şi acum, se datoreză, în opinia noastră, celor două mari hibe ale acestui act legislativ:
-    Modul arbitrar în care au fost stabilite sumele alocate de Guvern per elev, în mod netransparent şi neindexate corespunzător.
-    Atribuirea, în mod discriminatroriu, a unor sume mai mici elevilor români comparativ cu cei aparţinând minorităţilor naţionale, aşa cum se vede în ANEXA 1 (la H.G. nr. 1165 din 23.12.2013).
Având în vedere, în primul rând, caracterul discriminatoriu, deci neconstituţional, al acestei Hotărâri de Guvern, vă rog să luaţi atitudine, pentru a elimina această nedreptate şi a determina GUVERNUL SĂ ADUCĂ SUMELE ALOCATE ELEVILOR ROMÂNI LA ACELAŞI NIVEL CU CELE ALOCATE ELEVILOR APARŢINÂND MINORITĂŢILOR NAŢIONALE.

ÎNVĂŢĂMÂNT DIMINEAŢA.

Extinderea bazei materiale a sistemului de Educaţie, prin construirea de noi clădiri pentru şcoli şi grădiniţe, astfel încât învăţământul să se desfăşoare dimineaţa, la toate nivelurile. Acesta este un ADEVĂRAT STANDARD EUROPEAN.

MANUALE VALOROASE PENTRU TOŢI ELEVII.

n loc de manuale alternative proaste, să se editeze, sub egida Academiei, manuale unice valoroase (aşa cum procedează alte ţări europene), astfel încât ele să se gasească în toate librăriile şi să nu fie nevoie de comenzi la edituri pentru procurare.Ministerul ar trebui să asigure manuale noi fiecărui elev. Aşa ar fi civilizat. Bani se gasesc, dacă se renunţă la programul „cornul şi laptele”.

PRINCIPIUL DESCENTRALIZĂRII

este benefic şi trebuie aplicat cât mai repede, astfel încât şcolilesă-şi poată selecta personalul didactic ce corespunde standardelor psihologice şi pedagogice ale educaţiei moderne. Cât timp inspectoratele şcolare au şi rolul de a angaja personal didactic, conducerea unei şcoli nu poate fi făcută responsabilă pentru calitatea educaţiei.

ÎNTREGUL  CURRICULUM  TREBUIE REVIZUIT astfel încât să primeze calitatea demersului

didactic şi nu cantitatea de informaţii (de multe ori inutile scopului formativ propus). Nivelul informaţiei trebuie redus de cel puţin două ori.
Revizuirea ar fi bine să o facă metodişti care predau la nivelul respectiv.

ar fi bine să se menţină la acelaşi număr de elevi, la trecerea de la primar la gimnazial (25 elevi maximum), în favoarea creşterii coeziunii  claselor.

EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC

preponderent după dosar (adică după diplome şi cărţi şi cursuri) încurajează o tendinţă de „extremizare” a nivelelor de performanţă ale elevilor pe care îi formează: la un capăt „olimpicii” şi la celălalt „rebuturile” (elevii cu posibilităţi, care au renunţat, pentru că nu prezintă importanţă, nu sunt „furnizori” de diplome pentru dosarul cadrul didactic şi, care, se simt „de mâna a doua”). Sentimentul ratării trebuie combătut prin toate mijloacele, altfel vom avea generaţii lipsite de tonus şi cu multe probleme psihice.

Fişa de autoevaluare/evaluare a cadrelor didactice, din ce în ce mai alambicată şi nerelevantă, se aplică numai la noi şi produce efecte negative asupra psihicului cadrului didactic şi asupra implicării eficiente în activităţile educative importante pentru elevi, dar care nu contează la dosar. În Europa, evaluarea implică aprecierile părinţilor şi elevilor, nu dosarul. Gradaţiile de merit, acordate la nivel judeţean, prin concurs de dosare (de peste 1.000 de pagini), constituie un factor de creştere a „competiţiei” şi reducerii cooperării între cadrele didactice, dublat de servilismul în raport cu Inspectoratul Şcolar (încă o reminiscenţă stalinistă ce se manifestă numai în România). Premiile se obţin uneori prin manevre de culise, iar cărţile şi articolele nu sunt totdeauna valoroase şi originale. Şcoala trebuie să încurajeze toţi elevii şi pe dascălii care cultivă încrederea de sine.

NOTAREA CU LITERE

în loc de note ar elimina tendinţa de a ierarhiza elevii
după media generală; ar elimina clasamentele „stricte” şi le-ar da posibilitatea să exceleze la unele obiecte. Elevii ar lupta pentru atingerea unor standarde şi nu unul cu altul. S-a dovedit că ţările care nu cultivă ierarhizarea timpurie a elevilor obţin rezultate mult mai bune în educaţie.

REDUCEREA BIROCRAŢIEI

Constituirea unui număr mare de comisii de lucru permanente în şcoală (altă reminiscenţă stalinistă) conduce, inevitabil, la gestionare unui număr la fel de mare de dosare, cu tot ce presupune acest lucru: -  redactarea deciziilor;
-     acoprirea cu hârtii doveditoare pentru activitatea comisiei;
-     un imens buget de timp alocat de manager gestionării  fluxului de hârtii şi, implicit, timp mai puţin pentru coor-
donarea activităţilor.
Pentru eficientizarea activităţii manageriale, în contextul descentralizării, considerăm că aceste aspecte, urmărite de fiecare comisie în parte, ar putea face obiectul activităţii C.A., care, la fiecare şedinţă ordinară, ar putea să le treacă în revistă şi să ia hotărâri pentru rezolvarea problemelor apărute. Consemnarea acestora s-ar putea face într-un singur proces verbal, iar materialele aferente, incluse într-un singur dosar.

CONDUCEREA ŞCOLII.

Directorul unităţii de învăţământ să fie ales, prin vot secret, în cadrul Consiliului Profesoral, pentru a sluji interesului şcolii. De asemenea, Directorul să poată fi demis, în cadrul aceluiaşi Consiliu Profesoral, oricând, în urma unei moţiuni susţinute de 30% din cadrele didactice, prin vot secret, cu peste 50% din totalul cadrelor didactice.
Condiţiile de apartenenţă la Corpul Experţilor în Management Educaţional sunt, preponderent formale (efectuarea unor cursuri cu credite-adesea plătite), iar experienţa, probitatea morală şi profesională, încrederea de care se bucură un leader nu sunt suficient punctate. Aceasta va duce la demotivarea leaderilor autentici şi la încurajarea veleitarilor, tari în dosare, să participe la conducerea unităţilor de învăţământ. Conform principiilor descentralizării, ar trebui realizat un corect raport între aceste aspecte.

EVALUAREA ŞCOLII:
1.      Evaluarea externă a şcolilor să se facă de către organisme neutre, neafiliate MEN, care să respecte principiile ergonomiei intelectuale şi să aplice teste standardizate elevilor şi fişe de opinie părinţilor. Nu să se evalueze procesul de evaluare internă, ci rezultatele muncii la clasă, astfel încât imaginea şcolii, rezultată în urma acestei evaluări, să fie cât mai aproape de realitate.

2.       Corectitudinea în evaluarea şi ierarhizarea elevilor pentru admiterea la licee este indispensabilă, pentru că are, în primul rând, un rol educativ. Un aspect esenţial pentru corecta derulare a Evaluării Naţionale, este acela al NEUTRALITĂŢII COMISIILOR  DE EXAMEN DIN  UNITĂŢILE DE  ÎNVĂŢĂMÂNT, lucru absolut necesar şi în viziunea noastră şi a părinţilor, având în vedere că notele de la aceste teze ierarhizează elevii din tot judeţul, în vederea admiterii la liceu. Există o tentaţie naturală a profesorilor de a-şi „ajuta” elevii la şcolile unde nivelul e slab. Există, încă o tendinţă a şcolilor de a-şi „cosmetiza” rezultatele, pentru a ieşi în faţă (vechea boală a cifrelor din perioada comunistă ). Orice astfel de „ajutor” este de natură să producă o ierarhizare incorectă, lucru dăunător educaţiei. Sunt dezavantajaţi elevii serioşi şi şcolile serioase.
3.       Evaluările finale ale elevilor ar fi mai apropiate de scopurile şcolii dacă s-ar realiza cu un set de itemi din toate materiile (de exemplu 100 întrebări cu câte trei variante de răspuns, aranjate diferit pe fiecare fişă de examen). În acest fel s-ar evalua cunoştinţele asimilate de elev şi nu dopajul de ultim moment; n-ar mai exista obiecte „importante” şi „celelalte”. Elevul nu ar mai trebui să „tocească”.

DEZVOLTAREA CERCETĂRII - PROMOVAREA CELOR VALOROŞI.
Profesorii universitari să fie remuneraţi, preponderent, în funcţie de rezultatele din cercetare şi nu în funcţie de numărul de studenţi şi, atunci, ar căuta elevii cei mai buni pentru a-i atrage, cu burse de studiu şi, apoi, să-i implice în proiectele de cecetare. Astfel, valorile umane nu ar mai părăsi România.
         prof. Tiberiu Dima

În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 7

Adaugă comentariu
elena, acum 2501 zile, 15 ore, 37 minute, 57 secunde
De 25 de ani politicienii ne mint. Sunt generatii intregi de copii sacrificati si agresati in toata fiinta lor de un sistem educational falimentar si defect din temelii. Generatii intregi de profesori citeste integral
Violeta, acum 2502 zile, 22 minute, 12 secunde
Propunerile sunt bune, dar politicienii sunt de acord? In Finlanda salariile sunt atat de atragatoare, incat pentru un loc de profesor candideaza si 50 de persoane. Astfel patrund doar elitele in citeste integral
Tina, acum 2502 zile, 5 ore, 16 minute, 53 secunde
Felicitari, domnule Dima! Invatamantul nostru are mare nevoie de oameni ca dumneavoastra.
Daniela, acum 2502 zile, 7 ore, 33 minute, 33 secunde
Bine punctat! Sunt si masuri care nu costa bani; e nevoie de vointa politica pentru a simplifica si eficientiza activitatile in Educatie.
Daniela, acum 2502 zile, 7 ore, 45 minute, 18 secunde
Bine punctat! Sunt si masuri care nu costa bani; e nevoie de vointa politica pentru a simplifica si eficientiza activitatile in Educatie.
Oana, acum 2502 zile, 8 ore, 20 minute, 40 secunde
Sustin demersul dumneavoastra si sper sa reusim curand sa ne facem auziti. Invatamantul romanesc trebuie sa se adapteze realitatii. Acest lucru va fi posibil numai atunci cand decidentii vor citeste integral
Daniela, acum 2502 zile, 10 ore, 9 minute, 22 secunde
Bine punctat! Sunt masuri care nu costa, e nevoie de vointa politica pentru a simplifica si eficientiza activitatile in Educatie.
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.