Brand voice

Admitere 2018:I.P.J. Vrancea

Ziarul de Vrancea
24 oct 2017 7135 vizualizări
Foto:invrancea.ro
Foto:invrancea.ro

Inspectoratul de Politie al Judeţului Vrancea, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară în perioada 20.10.2017-05.12.2017, activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ postliceal al Ministerului Afacerilor Interne- sesiunea ianuarie 2018, învăţământ cu frecvenţă.

Inspectoratul de Politie al Judeţului Vrancea recrutează candidaţi pentru:

 • Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina;
 • Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca;
 • Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea  (în situaţia în care candidaţii nu au domiciliul/reşedinţa într-un judeţ limitrof frontierei de stat);

    

Numărul de locuri bugetate pentru școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne în sesiunea de admitere ianuarie 2018 se regăsește în anexa nr. 1 a prezentului anunţ. Locurile la instituțiile de învățământ postliceal sunt comune pentru femei și bărbați.

 

Atenţie! – Candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual, zilnic, pe site-ul unităţii (http://vn.politiaromana.ro ) cu privire la modificările, completările, revenirile la condiţiile de Admitere sesiunea ianuarie 2018.

 

 

Înscrierea candidaților se realizează în zilele de  Marţi şi Joi, între orele 0900 - 1400 la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vrancea situat în Mun. Focşani ,str. Cezar Bolliac nr. 12, jud. Vrancea, camera 217B, etaj 2, poarta 2 Auto!

 

Cererile- tip de înscriere pentru examenul de admitere se depun de candidați până la data de 05.12.2017 la Serviciul Resurse Umane din cadrul  I.P.J. Vrancea.  

 

CONDIȚII LEGALE ȘI CRITERII SPECIFICE PRIVIND RECRUTAREA CANDIDAȚILOR

 

1. Pentru a participa la concursul de admitere sesiunea ianuarie 2018, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

a.să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b.să cunoască limba română scris şi vorbit;

c.să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d.să fie apt din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I./ comisiile și subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării  îndeplinirii criteriilor antropomentrice, existenței semnelor/ tatuajelor neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, verificării aptitudinilor fizice și, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor și/ sau criteriilor aplicabile.

e.să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f.să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g.să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

h.să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i.să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j.să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, în ultimii 7 ani;

k.să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l.în situația promovării concursului de admitere în instituțiile de învățământ, nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic;

m.îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

n.să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

o.nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

p.să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

q.să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

 

Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

 

DOSARUL DE RECRUTARE

A CANDIDAŢILOR PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE

SE CONSTITUIE DIN URMĂTOARELE ACTE ŞI DOCUMENTE:

 

 1. cererea de înscriere (completată de către fiecare candidat la momentul în care se prezintă la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Vrancea, pentru înscriere);
 2. curriculum vitae - Europass (model existent în anexa nr. 2 a prezentului anunț),
 3. documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor absolvite, respectiv: copii ale diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente cu aceasta și ale foii matricole .
 4. copii ale următoarelor documente: act de identitate şi certificat de naştere pentru candidat şi, dacă este cazul, carnet de muncă şi/sau alte acte doveditoare emise de angajator, potrivit prevederilor legale în vigoare, livret militar, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţie/soţ şi fiecare copil, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

Documentele  de la punctele 3 şi 4 vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând ca fotocopiile acestora să fie certificate pentru conformitate și semnate de persoana desemnată și de candidat. Originalele documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. Precizăm faptul că nu se acceptă copierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă şi care nu permit stabilirea autenticităţii acestora sau sunt plastifiate.

În situaţia în care, din iniţiativa candidatului se prezintă la dosar copii legalizate

ale unor documente, acestea vor fi acceptate.

 1. autobiografia (scrisă de mână și întocmită personal de către fiecare candidat după îndrumarul existent în anexa nr. 3 a prezentului anunț)
 2. tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului (după modelul existent în anexa nr. 4 a prezentului anunț);
 3. fişa medicală tip încadrare în MAI încheiată de medicul unităţii cu menţiunea „Apt pentru instituţii de învăţământ M.A.I.”;

8.un plic cu    o fotografie color 9x12 cm și  trei fotografii color ¾ cm pe suport de hârtie având menţionate pe verso numele, prenume tată, prenume candidat şi CNP.

 1. caracterizarea de la ultimul loc de muncă (respectiv de la ultima instituţie de învăţământ absolvită);
 2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (completată de către fiecare candidat la momentul în care se prezintă la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Vrancea, pentru înscriere).

 

 Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun la dosarul de recrutare inclusiv o adeverinţă emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită potrivit legii, care să ateste apartenența la etnia/minoritatea respectivă.

 

Beneficiarii măsurilor prevăzute de Ordinul M.A.I nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi şi de Ordinul M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, depun la dosarul de recrutare următoarele :

-documentele specifice pentru selecia i admiterea în instituiile de învăământ din cadrul M.A.I. (conform prezentului anun);

-adeverința care atestă faptul că este în continuarea studiilor pentru copilul major aflat în întreinerea poliistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă;

-formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, procesul – verbal de cercetare a evenimentului, în fotocopie;

-decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele poliistului rănit sau a poliistului decedat, în fotocopie;

-certificatul de deces al polițistului decedat, dacă este cazul, în fotocopie. 

 

 

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ ȘI EXAMINAREA MEDICALĂ

 

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Vrancea, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., conform unei planificări întocmite de către Serviciul Resurse Umane și postată pe site-ul Inspectoratului Județean de Poliție Vrancea (vn.politiaromana.ro,  secțiune Carieră / Admitere).

 

Candidații nu vor fi contactați pentru a fi informați cu privire la planificarea la evaluarea psihologică.

   Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică, activitatea de recrutare încetează.

 

 

 

Examinarea medicală a candidaților se realizează la Centrul Medical Județean Vrancea și constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fișei medicale- tip. Fișa medicală- tip se eliberează personal candidaților în baza adresei eliberată de I.P.J. Vrancea- Serviciului Resurse Umane cu ocazia înscrierii la concurs.

Candidații care nu îndeplinesc cerințele medicale de recrutare nu li se întocmește dosar de recrutare și sunt apreciați ca fiind „nepromovați”, iar activitatea de recrutare încetează. Candidații care îndeplinesc cumulativ toate criteriile medicale de recrutare li se încheie fișa medicală cu avizul „Apt pentru instituții de învățământ ale M.A.I.” 

 

 

Examinarea medicală și evaluarea psihologică sunt gratuite, conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepția examinărilor suplimentare.

 

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR în regim complet: 28.12.2017

(orice alte modificări ale prezentelor date vor fi aduse la cunoștința candidaților prin postare pe site-ul de Internet al IPJ Vrancea - vn.politiaromana.ro,  secțiunea Carieră / Admitere ).

 

Candidații care optează pentru admitere în sesiunea ianuarie 2018 vor depune documentele necesare constituirii dosarelor de recrutare până la data de 28.12.2017 (vor fi primite doar dosarele constituite în volum complet, cu fișa medicală completată la toate capitolele de specialitate prevăzute și concluzionată: ,, apt pentru instituții de învățământ M.A.I. ”).

 

      Activitatea de recrutare, selecţie şi de susţinere a probei de verificare a cunoştinţelor încetează (candidaţii sunt eliminaţi din concurs în oricare etapă a acestuia) în următoarele situaţii:

- nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

- încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecţie;

- nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de admitere.

 

În cazul în care situaţiile de mai sus sunt descoperite după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

 

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR LA SEDIUL

INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

Școlile postliceale ale M.A.I. organizează concursurile de admitere în perioada 13- 21.01.2018, conform graficelor / calendarelor mediatizate de către unitățile de învățământ.

 

Înscrierea candidaților la sediul unității de învățământ pentru care au optat se va realiza în perioada 13-14.01.2018 și este condiționată de prezentarea următoarelor documente:

a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;

b) diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează notele obţinute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma (numai pentru absolvenţii promoţiei anului în curs), precum şi foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copii legalizate

c) alte documente solicitate prin metodologiile/ regulamentele de admitere (ex.: acte de studii în original, dovada achitării contravalorii taxei de înscriere la concurs, avize pentru dovedirea unor aptitudini etc.).

 

 

 

 

CONȚINUTUL ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

 

A.PROBELE ELIMINATORII ( contravizita medicală și probele de aptitudini fizice)

 

Unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I. organizează și desfășoară probele eliminatorii, la sediul fiecărei instituții, în perioada 15- 19.01.2018, conform graficelor stabilite de către fiecare unitate de învățământ.

 

În ceea ce privește probele și baremele pentru proba de verificare a aptitudinilor fizice ale candidaților precizăm că până în acest moment acestea nu au fost stabilite urmând ca în măsura în care vom intra în posesia acestor informații  să vă informăm în cel mai scurt timp posibil prin postare pe site-ul de Internet al IPJ Vrancea - vn.politiaromana.ro,  secțiunea Carieră / Admitere ..

 

 

B.SUSȚINEREA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR LA CONCURSUL DE ADMITERE

 

Proba de verificare a cunoștințelor constă într-un test- grilă la disciplinele limba română și limbă străină (limba engleză sau limba franceză, potrivit opțiunii la înscriere), susținut la aceeași dată, 20.01.2018, comun la toate școlile.

 

Tematica și bibliografia recomandată pentru concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I. sunt prevăzute în anexa 5, ce face parte integrantă din prezentul anunț.

 

Atenţie! – Candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual, zilnic, pe site-ul unităţii (http://vn.politiaromana.ro ) cu privire la modificările, completările, revenirile cu privire la condiţiile de Admitere sesiunea ianuarie 2018.

 

 

Alte detalii privind numărul de locuri alocate, condiții, criterii de recrutare, perioada de desfășurare a concursului, probele de admitere, tematica și bibliografia de concurs pot fi  consultate pe site-ul oficial al fiecărei unități de învățământ sau pe site-ul Poliției Române- Secțiunea Admitere ianuarie 2018.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 08:00 – 16:00 la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vrancea – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0237/207113.

Citiți și:Tinerii se pot înscrie pentru cariera de polițist


Fisiere atasate

În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.