Brand voice

Programul lui Duţă Daniela- candidat independent la funcţia de primar al comunei Dumbrăveni

Ziarul de Vrancea
27 mai 2016 4567 vizualizări

În vederea unei bune administrări a Comunei Dumbrăveni – judeţul Vrancea.

Cuvintele cheie ale întregului program sunt:

TRANSPARENTĂ DECIZIONALĂ ŞI CONTROL CETĂŢENESC

Transparenţa decizională şi controlul cetăţenesc au rădăcini în Constituţia României, iar administraţia publică locală este concepută ca sprijin pentru toţi cetăţenii săi, indiferent de clasa socială şi venituri, care trebuie  trataţi echitabil, prin intermediul serviciilor publice şi sociale, ba­zate pe respect pentru cetăţean!
În acest sens, pentru o  bună funcţionare a Unităţii  Adminis­trativ  Teritoriale Dumbrăveni punc­tez următoarele principii ale programului:

  1. TRANSPARENTĂ DECIZIONALĂ ŞI CONTROL CETĂŢENESC

Implicarea  locuitorilor în viaţa comu­nei va fi tratată cu cea mai mare seriozitate.
Fiecare cetățean, care doreș­te, va avea dreptul şi posibilitatea să verifice: cheltuielile publice ale administraţiei, inclusiv  încasările lunare din Piaţa Comunală Dum­brăveni şi evidentă activităţilor din cadrul Primăriei, în rapoarte ale fiecărui funcţionar  său  personal contractual prin orice mijloace.
Se va ţine socoteala cheltuielilor din banul public a tuturor angajaţilor, inclusiv ale primarului şi viceprimarului, prin rapoarte ale acestora,  îndosariate individual iar orice cetăţean poate veni să consulte dosarele care le vor fi puse la dispoziţie.
Acest principiu  va face ca excesele de putere şi cazurile de corupţie să fie excluse. Nu voi permite ascunderea  nici unei încălcări a legii şi o voi aduce în atenţia opiniei publice dar şi  a instituţiilor abilitate în control. Nu voi face partipri-uri cu nimeni, şi nu voi încălca nici o normă legală.Tot ce nu va fi în folosul public  sau ilegal va fi eliminat şi reziliat. Voi milita pentru că toată lumea să-şi  facă  bine şi corect treaba.

2. RESPECTUL PENTRU CETĂŢEAN

Respectul pentru cetăţean va presupune implicarea cetăţeanului în toate deciziile ce se vor lua pentru destinul comunităţii.  Hotărârile ce vor fi luate la nivel de consiliu local vor fi supravegheate permanent de ce­tăţean prin consultare publică  şi nu după criterii  politice şi interese de grup ale reprezentanţilor partidelor.

În procedura de luare a deciziilor privind proiectele comunale şi co­municarea stadiilor în care se afla anumite proiecte care ţin de bunul mers a dezvoltării comunei Dum­brăveni, se va înfiinţa ADUNAREA PUBLICĂ  LOCALĂ LUNARĂ  a lo­cuitorilor comunei cu primarul şi  consilieri locali.  Adunarea se va ţine într-un loc public.  În cadrul primei a­dunări,  ca primar voi depune public jurământul faţă de cetăţeni şi vom stabili împreună  Ziua Comunei Dum­brăveni, care va fi organizată şi serbata  anual, prin manifestări în aer liber cu toţi  locuitorii şi invitaţi speciali prilej cu care se vor desemna CETĂŢENI DE ONOARE ai comunei Dumbrăveni acele persoane care fac cu adevărat  cinste comunei.

3. REORGANIZAREA COMPARTIMENTELOR ŞI SERVICIILOR PUBLICE ŞI ÎNFIINŢAREA UNOR SERVICII PUBLICE DE INTERES LOCAL

a)  Se va înfiinţa ghișeul unic în cadrul SERVICIULUI RELAŢII CU PUBLICUL  pentru a oferi satisfacţie   deplină  fiecărui solicitant, şi care va avea acces necondiţionat şi prompt la serviciile funcţionarilor publici.
b) Se va înfiinţSERVICIUL PUBLIC PENTRU ZONA DE AGREMENT LA BALTĂ COMUNALĂ, fără a afecta eco­sistemul natural al mediului înconjurător, antrenând  mediul privat pentru înfiin­ţarea împreuna cu Primăria, a unor unităţi  economice.
În cadrul Complexului public de agrement, prevăzut cu terenuri de sport, locuri pentru grătare, pontoane pentru pescuit sportiv, parc de  aventura etc, se vor obţine venituri ce vor susţine bugetul, şi va permite întreţinerea şi dezoltarea  permanentă  a acestuia.
c) Se va înfiinţCOMPARTIMENT  DE STRATEGIE ŞI DEZVOLTARE RURALĂ care se va ocupa de lucrările publice, licitaţii, accesări fonduri euro­pene, acordarea de autorizaţii, recepţii lucrări etc şi de întreg managementul Serviciul Public Piaţa mixtă comunala Dumbrăveni, care va fi reorganizat şi modernizat .
d) Se va înfiinţa COMPARTIMENT JURIDIC ŞI DE  LE­GALITATE pentru a exclude încălcarea legii şi ineficienta contractelor de consultanţă din banii publici, şi totodată va veni în sprijinul tuturor  cetăţenilor  care au nevoie de informaţii juridice.

4. INFORMAREA PUBLICĂ PERMANENTĂ, CORECTITUDINE ŞI MORALITATE ÎN ADMINISTRAREA BUNURILOR PUBLICE  

Orice cetăţean va avea acces la informaţiile publice ale primăriei: în scris, prin corespondenţa online, pe site-ul oficial şi printr-un calculator pus la dispoziţia cetăţeanului la sediul primăriei. Se va avea în vedere aducerea promptă şi evidentă la cunoștinţa publică a oricărui act sau faptă administrativă despre :
Serviciului Public Piaţa comunală mixta Dumbrăveni
– Stabilirea şi respectarea strictă a traseului documentelor
– Contabilizarea tuturor imobilelor şi  spaţiilor de locuit, sau a terenurilor cu destinație publică sau privată

5. CURĂŢENIE ŞI RESPECT PENTRU MEDIUL  ÎNCONJURĂTOR AL COMUNEI

Voi propune introducerea unor măsuri care vor elimina depozitarea gunoaielor ce devin  un factor de risc pentru sănătatea noastră a tuturor.  De asemenea  prioritar, voi lua măsuri pri­vitoare la câinii comunitari  prin sterilizarea şi adăpostirea lor.Per­soanele care hrănesc câinii fără stăpân în stradă, în detrimentul celorlalţi cetăţeni care sunt agresaţi de câinii comunitari vor fi sancţionaţi conform legii, fără menajamente.

6. RESPONSABILITATE ŞI  SERIOZITATE

Potrivit Institutului pentru Politici Publice PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT  este soluţia pentru un bun management al comunităţilor locale din România .
a. Faptul că mulţi cetăţeni ai comunei nu au un loc de munca , mă motivează să sprijin înfiinţarea pe teritoriul comunei Dumbrăveni a cât mai multor Asociaţii şi Grupuri de producători de profil agroalimentar.
Se va acorda sprijin şi un spaţiu public  pentru înfiinţarea unui PARC AGRO-INDUSTRIAL  unde se pot achiziţiona, depozita (în condiții frigorifice), valorifica, produse ale fermierilor. De asemenea voi insista pentru reducerea la minim a taxelor locale ale acestora , pentru utilaje agricole sau alte oportunităţi în  acest sens.
b. Pentru dezvoltarea economică a localităţii voi sprijini parteneriatele public – private pentru înfiinţarea unor unităţi de mică industrie,  ateliere meșteșugărești şi nonagricole, servicii agroturistice având în vedere spaţiul sitului arheologic din Cândești, Mânăstirea Recea, Muzeul Alexandru Vlahuţă, Monumentul Suvorov,Valea Ramnei.
Diverse unităţi de prestări – servicii  la nivel  comunal cu extensii în spaţiu UE , acolo unde activează cetăţenii din comună noastră şi care vor să participe la viaţă şi la acţiunile economice , culturale şi civice.  Şi în ultimă instanţa , am în vedere aducerea acestora acasă cu întreaga lor experienţa occidentală,   pentru liniștea părinţilor şi copiilor lor.

7. DEMNITATE, DREPTATE ŞI SPRIJIN  

În cadrul SERVICIULUI PUBLIC LOCAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ în urma activităților acestui serviciu mă voi asigura  prin PARTENERIATE PUBLIC PRIVATE,  care vor avea priorate în man­datul meu, de atingerea urmă­toarelor  scopuri:
a. Se vor înfiinţa CENTRE DE ZI PENTRU EDUCAŢIE ŞI PETRECEREA TIMPULUI prin parteneriate public private cu fondurilor europene unde  toţi copiii comunităţii noastre nu vor duce lipsa de bunuri materiale şi educaţionale. Mă voi asigura că toţi copiii vor fi sprijiniţi în integrarea şi formarea lor şi  nu vor fi marginalizaţi sau traumatizaţi în familie, scoală şi societate!

b. Se vor înfiinţa CENTRE ŞI ŞCOLI DE VARĂ având în vedere Planul de acţiune aferent Strategiei Naţionale pentru Tineret prin aceleași  parteneriate  public private unde tinerii sau orice  cetăţean care dorește, va putea  petrece timpul în spaţii create la nivel local şi în activităţi organizate.

c. Se va înfiinţa un CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE DE VÂRSTA A TREIA unde perioada vieţii de apus a vârstnicilor noștri va fi înseninata  şi  unde aceștia  vor putea petrece timpul dorit.

Prin activitățile specifice serviciului social se va înființa un SERVICIU DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU BĂTRÂNI, cu sprijinul voluntarilor din cadrul ONG-urilor .

d. Prin COMPARTIMENTUL JURIDIC  al Primăriei toţi locuitorii vor fi protejaţi în faţa legii, şi vor beneficia de consiliere juridică şi sprijin pentru întocmirea documentelor privind actul   justiţie.
e. Se va înfiinţa  PROGRAM DE EDUCAŢIE ŞCOLARĂ ”A DOUA ŞANSĂ” la nivelul localităţii Dumbrăveni, pentru locuitorii care doresc completarea studiilor  şi  unde aceştia pot continua  studiile  conform Legii Educației Naţionale

f. Se va înfiinţa un  CENTRU DE ZI PENTRU COPIII ŞI PERSOANELE ADULTE CU DEZABILITATI unde persoanele cu dizabilităţi din comună  vor avea șansa de a fi ajutaţi pe cât posibil pentru recuperare, şi unde vor putea desfășura activităţi specifice.

8. DEPOLITIZAREA APARATULUI ADMINISTRATIV 

Prin restricţionarea în cadrul primăriei a exprimării opiniilor politice a celor care au ca prima obligație interesul singurului grup care ne susţine activitatea, respectiv CETĂŢENII COMUNEI, şi nu a grupurilor  de partid, a sferelor de influenţa familiale sau de altă natură!

9. AMABILITATE  ŞI COMPETENŢĂ

Voi rămâne același om generos, nobil sufletește, sensibil, intuitiv, cu viziune şi  gândire adaptivă şi pozitivă, curajos, entuziast. Pentru mine interesul comunităţii este prioritar şi nu un interes de partid sau de grup. Pentru aceasta mă voi asigura că acest model va fi adoptat de către toţi angajaţii Primăriei.

10. INVESTIŢII  MAJORE 

Voi pune în practică  proiectele specificate în acest program precum şi altele demarate care au importanţă majoră pentru comunitate precum: canalizarea comunală, asfaltarea de  străzi, amenajarea de trotuare  etc  cu sprijinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi mă voi lupta pentru apro­barea nediscriminatorie a proiec­telor  de interes local şi nu în funcţie de culoarea politică a primarului,  aşa cum  de multe ori s-a intenţionat cu rea credinţă.
Mă voi înconjura de oameni competenţi şi nu voi scăpa nici o șansa de a transforma comuna Dumbrăveni în integralitatea sa, pe toate satele Cândești, Dumbrăveni, Dragosloveni, fără discriminare, într-o comună de tip european ce va deveni model şi exemplu de bune practici!


Pe 5 iunie 2016 voi fi onorată de acei dintre dumneavoastră care vor să susțină soluțiile noi şi fezabile pentru dezvoltarea comunei Dumbrăveni,  să  le împărtășească prin asumarea lor odată cu VOTUL dat CANDITATULUI INDEPENDENT DUȚĂ DANIELA  iar împreuna, ca parteneri, să le îndeplinim! 

FII BUN DE FIECARE DATĂ CÂND ESTE POSIBIL ŞI FĂ CA ÎNTOTDEAUNA SĂ FIE POSIBIL!

VIITORUL APARŢINE PERSOANELOR COMPETENTE!

NIMENI NU ESTE DISPUS SĂ PLĂTEASCĂ PENTRU MEDIOCRITATE!

RENUNŢĂ LA ADUNARE ÎN FAVOAREA ÎNMULŢIRII!

DAŢI-MI ŞANSA SĂ ADUC VALOARE ÎN VIAŢA DUMNEAVOASTRĂ!


VOTAŢI
 Candidat Independent
 DUȚĂ DANIELA


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.