Jurnalism cetatenesc

Astăzi despre: Convenția de armistițiu dintre guvernul român și guvernele Națiunilor Unite

Ziarul de Vrancea
11 sep 2018 643 vizualizări

Între Guvernul Român, pe de o parte, și Guvernele Uniunii Sovietice, Regatului Unit și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte
Guvernul și Înaltul Comandament al României, recunoscând faptul înfrângerii României în războiul împotriva Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice, Regatului Unit și Statelor Unite ale Americii și celorlalte Națiuni Unite, acceptă condițiunile Armistițiului prezentate de către Guvernele susmenționatelor Trei Puteri Aliate, lucrând în interesele tuturor Națiunilor Unite.

Pe baza celor de mai sus,

reprezentanții Guvernului și Înaltului Comandament Român, Ministru de

Stat și Ministru de Justitie L. Pătrășcanu, Ministru Subsecretar de Stat

al Afacerilor Interne, Adjutant al Majestății Sale Regelui României,

General D. Dămăceanu, Principele B. Știrbey și d-l G. Popp, având

depline puteri, pe de o parte, — și reprezentantul Înaltului Comandament

Aliat (Sovietic), Mareșal al Uniunii Sovietice R. Ya. Malinowski,

deplin împuternicit pentru aceasta de către Guvernele Uniunii Sovietice,

Regatului Unit și Statelor Unite ale Americii, lucrând în interesul

tuturor Națiunilor Unite, pe de altă parte, au semnat următoarele

condițiuni:

1. Cu începere de la 24 August 1944, ora 4 a.m.,

România a încetat cu totul operațiunile militare împotriva Uniunii

Republicilor Socialiste Sovietice, pe toate teatrele de război, a ieșit

din războiul împotriva Națiunilor Unite, a rupt relațiunile cu Germania

și sateliții săi, a intrat în război și va duce războiul alături de

Puterile Aliate împotriva Germaniei și Ungariei, cu scopul de a restaura

independența și suveranitatea României, pentru care scop va pune la

dispoziție nu mai puțin de 12 divizii de infanterie, împreună cu

serviciile tehnice auxiliare.

Operațiunile militare din partea

forțelor armate române, cuprinzând forțele navale și aeriene, împotriva

Germaniei și Ungariei, vor fi purtate sub conducerea generală a

Înaltului Comandament Aliat (Sovietic).

2. Guvernul și Înaltul

Comandament al României se obligă să ia măsurile pentru dezarmarea și

internarea forțelor armate ale Germaniei și Ungariei, aflate pe

teritoriul României, ca și pentru internarea cetățenilor celor două

State menționate, care își au reședinta acolo (vezi anexa la art. 2).

3.

Guvernul și Înaltul Comandament al României vor asigura forțelor

sovietice, și ale celorlalți Aliați, înlesniri pentru libera lor mișcare

pe teritoriul României, în orice direcție, dacă este cerut de către

situația militară, Guvernul și Înaltul Comandament al României acordând

orice concurs posibil pentru o astfel de mișcare, prin mijloacele lor

proprii de comunicație și pe cheltuiala lor, pe pământ, pe apă și în aer

(vezi anexa la art. 3).

4. Se restabilește frontiera de stat între

Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice și România, stabilită prin

acordul sovieto-român din 28 iunie 1940.

5. Guvernul Român și Înaltul

Comandament al României vor preda imediat Înaltului Comandament Aliat

(Sovietic), pentru înapoierea în țara lor, pe toți prizonierii de război

sovietici și aliați, aflați în mâinile lor, precum și pe toți cetățenii

internați și pe cei aduși cu sila în România.

Din momentul semnării

condițiunilor de armistițiu (pace) și până la repatriere, Guvernul și

Înaltul Comandament Român se obligă să asigure, pe socoteala sa, tuturor

prizonierilor de război, sovietici și aliați, precum și cetățenilor

internați sau aduși cu sila, persoanelor strămutate și refugiaților,

hrana potrivită, îmbrăcăminte și asistență medicală, conform cu

cerințele sanitare, cum și mijloacele de transport pentru reîntoarcerea

acestor persoane în țara lor proprie.

6. Guvernul Român va elibera

imediat, fără distincție de cetățenie sau naționalitate, pe toate

persoanele arestate din cauza activității lor în favoarea Națiunilor

Unite, sau pentru simpatiile lor pentru cauza Națiunilor Unite, sau din

cauza originei lor rasiale, și va desființa orice legislație

discriminatorie și restricțiunile impuse din această cauză.

7.

Guvernul și Înaltul Comandament Român se obligă să remită ca trofee în

mâinile Înaltului Comandament Aliat (Sovietic) orice material de război

al Germaniei și al sateliților ei, aflat pe teritoriul român, inclusiv

vasele flotei germane și ale sateliților ei, aflate în apele românești.

8.

Guvernul și Înaltul Comandament Român se obligă să nu permită exportul

sau exproprierea a oricărei forme de propritate (inclusiv obiecte de

valoare și bani) aparținând Germaniei, Ungariei sau naționalităților

lor, sau persoanelor cu reședința în teritoriile lor, sau în teritoriile

ocupate de ele, — fără autorizația Înaltului Comandament Aliat

(Sovietic). Guvernul și Înaltul Comandament Român vor păstra aceste

bunuri în condițiile ce urmează a se stabili de Înaltul Comandament

Aliat (Sovietic).

9. Guvernul și Înaltul Comandament Român se obligă

să remită Înaltului Comandament Aliat (Sovietic), pentru folosința

acestuia, pe întreaga perioadă de război, împotriva Germaniei și

Ungariei, și în interesul general al Aliaților, toate vasele care

aparțin sau au aparținut Națiunilor Unite aflate în porturile românești,

indiferent la dispoziția cui s-ar afla;ulterior aceste vase urmează să

fie restituite proprietarilor lor.

Guvernul Român poartă întreaga

răspundere materială pentru orice stricăciune sau distrugere a bunurilor

susmenționate, până în momentul predării lor Înaltului Comandament

Aliat (Sovietic).

10. Guvernul Român trebuie să facă, în mod regulat,

în monedă românească, plățile cerute de către Înaltul Comandament Aliat

(Sovietic), pentru îndeplinirea funcțiilor sale, și în caz de

necesitate va asigura folosința, pe teritoriul românesc, a

întreprinderilor industriale și de transport a mijloacelor de

comunicație, stațiunilor generatoare de energie, întreprinderilor și

instalațiilor de utilitate publică, depozitelor de combustibili, petrol,

alimente și alte materiale sau servicii, în acord cu instrucțiunile

date de către Înaltul Comandament Aliat (Sovietic).

Vasele de comerț

românești, care se găsesc atât în apele românești, cât și în cele

străine, vor fi supuse controlului operativ al Înaltului Comandament

Aliat (Sovietic), pentru folosirea lor, în interesul general al

aliaților (vezi anexa la art. 10).

11. Pierderile pricinuite Uniunii

Sovietice prin operațiunile militare și prin ocuparea de către România a

teritoriului sovietic vor fi despăgubite de către România față de

Uniunea Sovietică, însă, luând în considerare că România nu numai că s-a

retras din război, dar a și declarat război și în fapt duce război

contra Germaniei și Ungariei, Părțile sunt de acord ca compensațiile

pentru pierderile menționate să nu fie plătite în întregime de România,

ci numai în parte, și anume în suma de 300 milioane dolari ai Statelor

Unite, plătibili în curs de 6 ani, în mărfuri (produse petrolifere,

cereale, materiale lemnoase, vase maritime și fluviale, diverse mașini

etc.)

România va plăti despăgubiri pentru pierderile pricinuite în

România proprietăților celorlalte State Aliate și naționalităților lor,

pe timpul războiului, despăgubiri a căror sumă va fi fixată la o dată

ulterioară (vezi anexa la art. 11).

12. Guvernul român se obligă ca

în termenele indicate de către Înaltul Comandament Aliat (Sovietic) să

restituie Uniunii Sovietice, în desăvârșită bună stare, toate valorile

materiale luate de pe teritoriile ei, în timpul războiului, aparținând

Statului, organizațiilor publice și cooperative, întreprinderilor,

instituțiilor sau cetățenilor particulari, precum și utilajul fabricilor

și uzinelor, locomotive, vagoane de căi ferate, tractoare,

autovehicule, monumente istorice, valori de muzeu și orice alte bunuri.

13.

Guvernul Român se obligă să restabilească toate drepturile legale și

interesele Națiunilor Unite și ale naționalilor lor, pe teritoriul

român, așa cum existau înainte de război, și să le restituie

proprietatea în desăvârșită bună stare.

14. Guvernul și Înaltul

Comandament Român se obligă să colaboreze cu Înaltul Comandament Aliat

(Sovietic), la arestarea și judecarea persoanelor acuzate de crime de

război.

15. Guvernul Român se obligă să dizolve imediat toate

organizațiile pro-hitleriste de tip fascist aflate pe teritoriul

românesc, atât cele politice, militare sau paramilitare, cât și orice

alte organizații care duc propagandă ostilă Națiunilor Unite și în

special Uniunii Sovietice, nepermițând în viitor existența unor

organizații de acest fel.

16. Tipărirea, importul și răspândirea în

România a publicațiilor periodice și neperiodice, prezentarea

spectacolelor de teatru și a filmelor, funcționarea stațiunilor de

T.F.F., poștă, telegraf și telefon vor fi efectuate în acord cu Înaltul

Comandament Aliat (Sovietic). (Vezi anexa la art. 16).

17.

Administrația civilă românească este restabilită pe întregul teritoriu

al României, până la o distanță de linia frontului, de minimum 50-100 km

(depinzând de condițiile terenului), organele administrative românești

obligându-se sa aducă la îndeplinire, în interesul restabilirii păcii și

securității, instrucțiunile și ordinele Înaltului Comandament Aliat

(Sovietic), lucrând în numele Puterilor Aliate (vezi anexa la art. 18).

19.

Guvernele Aliate socotesc hotărârea Arbitrajului de la Viena, cu

privire la Transilvania, ca nulă și neavenită și sunt de acord ca

Transilvania (sau cea mai mare parte a ei) să fie restituită României

sub condiția confirmării prin Tratatul de Pace, și Guvernul Sovietic

este de acord ca forțele sovietice să ia parte în acest scop, în

operațiuni militare, conjugate cu România, contra Germaniei și Ungariei.

20. Prezentele condițiuni intră în vigoare în momentul semnării lor.

Făcut la Moscova, în patru exemplare, fiecare în limbile română, rusă și engleză, textele rus și englez fiind autentice.

12 Septembrie 1944.

Din însărcinarea Guvernului și Înaltului Comandament al României,

(ss) LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU

(ss) G-RAL ADJ. DĂMĂCEANU

(ss) B. ȘTIRBEY

(ss) G. POPP

Din însărcinarea Guvernelor Statelor Unite ale Americii, Uniunii Republicii Socialiste Sovietice și Regatului Unit,

(ss) R. YA. MALINOWSKI


ANEXA


La

Convenția de Armistițiu între Guvernul Român, pe de o parte, și

Guvernele Uniunii Sovietice, Regatului Unit și Statele Unite ale

Americii, pe de altă parte

A. Anexă la art. 2

Măsurile prevăzute

la art. 2 al Convenției referitoare la internarea cetățenilor germani și

unguri, actualmente aflându-se în teritoriul român, nu se aplică

cetățenilor de origine evreiască ai acestor țări.

B. Anexă la art. 3

Prin

cooperarea Guvernului Român și Înaltului Comandament Român, menționată

în art. 3 al acestei Convențiuni, se înțelege punerea la dispoziția

Înaltului Comandament Aliat (Sovietic), pentru deplina folosință cum va

socoti de cuviință, pe durata armistițiului, a tuturor construcțiilor și

instalațiunilor românești, militare, aeriene și navale, porturi,

cheiuri, cazărmi, magazii, câmpuri de aviație, mijloace de comunicație,

stațiuni meteorologice, care ar putea fi cerute pentru nevoi militare în

desăvârșită bună stare și cu personalul necesar pentru întreținerea

lor.

C. Anexă la art. 10

Guvernul Român va retrage și răscumpăra

în limitele de timp și potrivit condițiunilor pe care Înaltul

Comandament Aliat (Sovietic) le va specifica, toate monetele deținute în

teritoriul românesc și emise de Înaltul Comandament Aliat (Sovietic) și

va înmâna moneta astfel retrasă fără plată Înaltului Comandament Aliat

(Sovietic).

D. Anexă la art. 11

Baza pentru aranjamentul plăților

de compensații prevăzute în art. 11 al prezentei Convenții va fi dolarul

american la paritatea sa aur din ziua semnării acestei convenții, adică

35 de dolari pentru o uncie de aur.

E. Anexă la art. 16

Guvernul

Român se obligă ca transmiterile fără fir, corespondența telegrafică și

poștală, corespondența cifrată și prin curier, precum și comunicările

telefonice cu țările străine ale Ambasadelor, Legațiunilor și

Consulatelor aflătoare în România să fie dirijate potrivit modului

stabilit de Înaltul Comandament Aliat (Sovietic).

F. Anexă la art. 18

Controlul

cu privire la exacta execuție a clauzelor de armistițiu este

încredințat Comisiunii Aliate de control, care va fi stabilită în

conformitate cu art. 18 al Convenției de Armistițiu.

Guvernul Român

și organele sale vor îndeplini toate instrucțiunile Comisiunii Aliate de

constor care decurg din Convenția de Armistițiu.

Comisiunea Aliată de control va instaura organe sau secțiuni împuternicindu-le respectiv cu executarea de diferite funcțiuni.

În plus, Comisiunea Aliată de control va putea să aibă funcționari în diferite părți ale României.

Comisiunea Aliată de control va avea sediul său în București.

Moscova, 12 Septembrie 1944.

 

 

 

 

 


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.