Ultima oră

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Focșani din 19 Aprilie 2018,ora 16,00

Ziarul de Vrancea
13 apr 2018 1488 vizualizări

DISPOZIŢIA  Nr.  394  din  13  aprilie  2018   privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în   şedinţă ordinară, pentru data de  19 aprilie 2018

   Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,

       - în  baza  art. 68 alin. (1) şi în temeiul art. 39 alin. (1) din  Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E :

  Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 19 aprilie 2018, orele 16,00 la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

Secţiunea I – proiecte de hotărâri

proiect de hotărâre privind emiterea acordului cu privire la modificarea limitelor de proprietate a imobilului situat în Focșani, str. Nicolae Iorga nr. 1, județul Vrancea compus din teren în suprafață de 604,00 mp. și construcție în suprafață de 247,00 mp., T 101, P 5406, 5409, 5410;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 147/2011 privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții  „ Modernizare și reabilitare drumuri locale în intravilanul Municipiului Focșani, județul Vrancea”;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1. proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 441/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru obiectivul de investiții: „Modernizare și reabilitare drumuri locale în Municipiul Focșani, județul Vrancea”;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 488/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții ”Sistem de irigații spații verzi în Cartierul Sud din municipiul Focșani, județul Vrancea”;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani și bugetelor instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii, pe trimestrul I 2018, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2018;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Bugetului General al municipiului Focșani pe anul 2018;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Protoieriei Focșani 1;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Domnească – Biserica Sf. Trei Ierarhi Focșani;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Buna Vestire Focșani;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Pogorârea Sf. Duh Focșani;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Ștefan cel Mare” Focșani;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel Focșani;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 4,92 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018 Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi Focșani pentru organizarea Concursului Județean de Matematică – Informatică MIR, pentru elevii din mediul rural;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 27,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018 Colegiului Național Unirea Focșani în vederea participării unui grup de elevi la Concursul de Informatică American Computer Science League, care va avea loc în luna mai 2018;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 20,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018 Colegiului Național Unirea Focșani pentru derularea proiectului educațional „România 100: frumuseți naturale – valori naționale”;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018 a sumei de 3,00 mii lei pentru organizarea de către Consiliul Local al Tinerilor Focșani, a proiectului „Training de dezvoltare personală pentru elevi”;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018 a sumei de 57,25 mii lei pentru sărbătorirea zilei de 1 Iunie;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind numirile finale pentru membrii consiliului de administrație la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focșani;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 243/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1. proiect de hotărâre privind amplasarea pe domeniul public/privat al municipiului Focșani a rețelelor tehnico-edilitare, rețelelor de comunicații electronice, transmisii de date și imagini și a echipamentelor tehnice aferente;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1. proiect de hotărâre privind condițiile de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a municipiului Focșani;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 1. proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare pentru stabilirea valorii de piață a terenurilor supuse închirierii,  aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 19,45 mp, situat în Focșani, bdul. Independenței nr. 58, județul Vrancea, T. 58, P. 3497 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Bogatu Emanoil Ionuț;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 356/2013 privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 49,00 mp, situat în Focșani, str. Simion Bărnuțiu nr. 4, județul Vrancea, T. 162, P. 6419 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către SC COM POLEMIC SRL;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani, destinate amplasării de sisteme publicitare, pe raza municipiului Focșani;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 343/2011 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor situate în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică” din Focșani;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spațiu pentru două familii din imobilele situate în Aleea Căminului nr. 12, bl. G2 și str. Revoluției nr. 17, în imobilul situat în str. Revoluției nr. 16, bl. C2 în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu

 

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2018, pentru repartizarea locuințelor sociale, în conformitate cu prevederile HCL nr. 277/2017 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințe sociale, precum și actele necesare depunerii dosarului de locuință socială;

Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2018, pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat, înconformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind Normele metodologice de aplicare a Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2018, pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.962/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana

 

 1. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1. proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului local a municipiului Focșani nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;              

    Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1.     proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani  nr. 384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de facturare a energiei termice furnizată populaţiei prin sistem centralizat, în Municipiul Focșani;

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 

 

Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

 

 

 

             PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.