Ultima oră

IPJ Vrancea a scos la concurs posturile de şef și de adjunct al şefului, la Poliția Municipiului Focșani

Ziarul de Vrancea
7 aug 2018 2549 vizualizări
Sediul poliției municipiului Focșani.În galeria foto sunt postate mai jos 9 fotografii.Pentru a viziona toate fotografiile din galerie dați clik pe poza principală și apoi folosiți săgețile laterale
Sediul poliției municipiului Focșani.În galeria foto sunt postate mai jos 9 fotografii.Pentru a viziona toate fotografiile din galerie dați clik pe poza principală și apoi folosiți săgețile laterale

La ora actuală atribuțiile specifice funcției de șef sunt îndeplinite prin împuternicire de mai mult de de un an de zile de comisarul șef Alexandru Cara, iar cele ale funcției de adjunct pe linie de investigații criminale și poliție rutieră sunt îndeplinite, tot cu împuternicire, de comisarul Cătălin Modreanu. Ambiii și-au exprimat, din informațiile redactorilor Ziarului de Vrancea, intenția de a participa la concursurile organizate de IPJ pentru ocuparea posturilor de conducere vacante. Este însă posibil să mai apară și alți candidați. În cazul ambeleor concursuri înscrierile se fac până pe data de 10 august a.c., iar concursurile vor avea loc pe data de 12 septembrie a.c., la sediul IPJ Vrancea. Candidații vor susține o singură probă de selecție, respectiv un interviu structurat pe subiecte profesionale. Răspunsurile vor fi notate de la 1 la 10, iar pentru a fi declarat admis candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 7 în urma susținerii interviului. Publicăm în continuare integral textele anunțurilor celor două concursuri, iar în documentele atasate, bibliografiile anexate pentru ele 

 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea, cu sediul în Municipiul Focşani , Str. Cezar Bolliac nr. 12 , judeţul Vrancea, organizează,

CONCURS / EXAMEN

Cu recrutare din sursă internă, pentru ocuparea postului vacant de şef poliție municipiu reședință de județ la Poliția Municipiului Focșani din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, ( poziţia 295 din statul de organizare al unităţii), funcţie prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie;

În vederea înscrierii şi participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 

* să fie ofițeri de poliție cu următoarea pregătire de bază:

- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna”: studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă /echivalentă într-unul din domeniile: ştiinţe juridice, drept, ştiinţe administrative, sociopsihopedagogie, psihologie, ştiinţe economice, economie;

- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistemul ,,Bologna”: studii universitare de licenţă ciclul I de studii universitare în următoarele domenii de licenţă: drept, ştiinţe administrative, relaţii internaţionale şi studii europene, psihologie, ştiinţe ale educaţiei, economie, contabilitate, finanţe, statistică şi informatică economică, economie şi afaceri internaţionale, administrarea afacerilor,cibernetică, statistică şi informatică economică,  management, ingineria mediului, inginerie mecanică, inginerie şi management, ingineria transporturilor, ştiinţe militare şi informaţii, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică.

- să aiba următoarea pregătire de specialitate :

- studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor pregătirii de bază ;

sau

- studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-unul din domeniile studiilor de bază .

* îndeplinesc cerinţele specifice din fişa postului nr. 1259 din 10.07.2018 :

                       * să aibă gradul profesional de minimum inspector principal de poliţie;

* să deţină/ să obţină  autorizaţie de acces la informaţii clasificate secret de stat, nivelul „ strict secret ” ;

* să deţină/ să obţină  aviz pentru desemnarea în structurile poliției judiciare;

* să aibă minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției ;

   * să aibă minimum 3 ani vechime în funcții de conducere în unități ale  

    M.A.I.;

                       * să aibă o vechime în muncă de minimum 7 ani, din care in M.A.I. de

                        minimum 7 ani ;

                       * să dețină permis de conducere categoria B. 

            

*   să aibă minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei ;

* să nu fie cercetaţi disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală ;

* să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

* să fie declaraţi apt medical şi psihologic.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea la data de   12.09.2018, începând cu ora 11,00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale, desfăşurat conform Metodologiei prevăzute în Anexa nr. 3 din Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 şi care va fi apreciat cu note de la 1 la 10. Va fi declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi a obţinut minimum nota 7,00.

Interviul se înregistrează audio-video .

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs

 Poliţistul nemulţumit de rezultatul obţinut la interviul pe subiecte profesionale poate formula contestaţie o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu pe subiecte profesionale se depun la secretariatul Serviciului resurse umane din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea şi se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţilor în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

      Înscrierile se fac la Serviciul resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea  până la data de 10.08.2018 ora 12, pe bază de dosar de recrutare ce conține următoarele documente :

a) cerere de înscriere (adresată şefului inspectoratului, conform modelului anexat) ;

b) CV  ( întocmit conform anexei nr. 10 din Dispoziţia directorului general al Direcţiei Generale Resurse Umane din M.A.I., nr. II/1620/15.09.2015, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., conform modelului anexat) ;

c) actul de identitate (original și copie), documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licență - original și copie şi suplimentul/foaia matricolă- original și copie) și permisul de conducere (original și copie);

d) adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu menţiunea „apt șef poliție municipiu reședință”;

e) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului anexat);

Documentele vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând ca fotocopiile acestora să fie certificate pentru conformitate și semnate de persoana desemnată și de candidat .Originalele documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor . Precizăm faptul că nu se acceptă copierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă şi care nu permit stabilirea autenticităţii acestora sau sunt plastifiate.

În situaţia în care, din iniţiativa candidatului se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente, acestea vor fi acceptate.

Candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 2721 alin.2  și art. 2725 lit. a și b din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, gradul profesional deţinut, calificativele obţinute în ultimii 2 ani de activitate, vechimea totală în muncă, respectiv in  M.A.I., vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei, vechimea in funcții de conducere în unități ale M.A.I. precum și nivelul de acces la informații clasificate .                                          

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt  complete şi corect întocmite.

Examinarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concurs se va desfăşura la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Administraţiei şi Internelor din Bucureşti, strada Maria Ghiculeasa nr. 47, Sector 2, la o dată ce se va fi comunicată ulterior.

Tematica şi bibliografia întocmite de către comisia de concurs sunt anexate prezentului anunţ.

 Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, telefon 0237207114;

Concurs adjunct al şefului poliției la Poliția Municipiului Focșani

În conformitate cu prevederile art. 2735, alin. 1, lit. a din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul M.A.I. nr. 140/2016  privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I,  Dispoziţia M.A.I. - D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, adresa I.G.P.R. nr. 33411/2016, adresa M.A.I. -.D.G.M.R.U. nr. 294371/2016, anexa la Nota raport nr. 33340/ 2016 privind ghidul specialităţilor asimilate și adresa I.G.P.R. – D.M.R.U. nr.75917 din 14.05.2018 privind aprobarea prin Memorandum în ședința Guvernului din data de 03.05.2018 a  demarării procedurii de concurs inclusiv pentru ocuparea postului  vacant de conducere prevăzut la pozițița 297 din statul de organizare ;

 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea, cu sediul în Municipiul Focşani , Str. Cezar Bolliac nr. 12 , judeţul Vrancea, organizează,

CONCURS / EXAMEN

Cu recrutare din sursă internă, pentru ocuparea postului vacant de adjunct al şefului poliție municipiu reședință de județ la Poliția Municipiului Focșani din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, ( poziţia 297 din statul de organizare al unităţii), funcţie prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie;

În vederea înscrierii şi participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

* să fie ofițeri de poliție cu următoarea pregătire de bază:

- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna”: studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă /echivalentă într-unul din domeniile: ştiinţe juridice, drept, ştiinţe administrative, sociopsihopedagogie, psihologie, ştiinţe economice, economie;

- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistemul ,,Bologna”: studii universitare de licenţă ciclul I de studii universitare în următoarele domenii de licenţă: drept, ştiinţe administrative, relaţii internaţionale şi studii europene, psihologie, ştiinţe ale educaţiei, economie, contabilitate, finanţe, statistică şi informatică economică, economie şi afaceri internaţionale, administrarea afacerilor,cibernetică, statistică şi informatică economică,  management, ingineria mediului, inginerie mecanică, inginerie şi management, ingineria transporturilor, ştiinţe militare şi informaţii, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică.

- să aiba următoarea pregătire de specialitate :

- studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor pregătirii de bază ;

sau

- studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-unul din domeniile studiilor de bază .

- îndeplinesc cerinţele specifice din fişa postului nr. 203710 din 10.07.2018 :

 

                       * să aibă gradul profesional de minimum inspector principal de poliţie;

* să deţină/ să obţină  autorizaţie de acces la informaţii clasificate secret de stat, nivelul „ strict secret ” ;

* să deţină/ să obţină  aviz pentru desemnarea în structurile poliției judiciare;

* să aibă minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției ;

  * să aibă o vechime în muncă de minimum 7 ani, din care in M.A.I. de

                        minimum 7 ani ;

                       * să dețină permis de conducere categoria B. 

            

-  să aibă minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei ;

- să aibă minimum 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs ;

-  să nu fie cercetaţi disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală ;

- să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

- să fie declaraţi apt medical şi psihologic.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea la data de   12.09.2018, începând cu ora 11,00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale, desfăşurat conform Metodologiei prevăzute în Anexa nr. 3 din Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 şi care va fi apreciat cu note de la 1 la 10. Va fi declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi a obţinut minimum nota 7,00.

Interviul se înregistrează audio-video .

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Poliţistul nemulţumit de rezultatul obţinut la interviul pe subiecte profesionale poate formula contestaţie o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu pe subiecte profesionale se depun la secretariatul Serviciului resurse umane din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea şi se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţilor în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Înscrierile se fac la Serviciul resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea  până la data de 10.08.2018 ora 12, pe bază de dosar de recrutare ce conține următoarele documente :

  • cerere de înscriere (adresată şefului inspectoratului, conform modelului anexat) ;
  • CV  ( întocmit conform anexei nr. 10 din Dispoziţia directorului general al Direcţiei Generale Resurse Umane din M.A.I., nr. II/1620/15.09.2015, privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., conform modelului anexat) ;
  • actul de identitate (original și copie), documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licență - original și copie şi suplimentul/foaia matricolă- original și copie) și permisul de conducere (original și copie);
  • adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu menţiunea „apt adjunct șef poliție municipiu reședință”;
  • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului anexat);

Documentele vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând ca fotocopiile acestora să fie certificate pentru conformitate și semnate de persoana desemnată și de candidat. Originalele documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. Precizăm faptul că nu se acceptă copierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă şi care nu permit stabilirea autenticităţii acestora sau sunt plastifiate.

În situaţia în care, din iniţiativa candidatului se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente, acestea vor fi acceptate.

Candidaţii din unităţile care nu sunt în competenţa de numire a şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie sau suspendaţi în condiţiile art. 2721 alin.2  și art. 2725 lit. a și b din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, gradul profesional deţinut, calificativele obţinute în ultimii 2 ani de activitate, vechimea totală în muncă și respectiv în M.A.I., vechimea în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs, vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei precum și nivelul de acces la informații clasificate .

                                                                                                 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt  complete şi corect întocmite.

Examinarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concurs se va desfăşura la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Administraţiei şi Internelor din Bucureşti, strada Maria Ghiculeasa nr. 47, Sector 2, la o dată ce se va fi comunicată ulterior.

          Tematica şi bibliografia întocmite de către comisia de concurs sunt anexate prezentului anunţ.

 Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, telefon 0237207114

Sursa:vn.politiaromana.ro


Fisiere atasate

În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.