Local

Transmisiune ZdV TV | În direct ședința ordinară a Consilului Local Focșani din 15 iulie 2021

Ziarul de Vrancea
15 iul 2021 894 vizualizări

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Focșani din 15 iulie 2021

VIDEO:Primăria Municipiului Focșani

Primarul Cristi Valentin Misăilă a convocat Consiliul Local Focșani , pentru joi 15 iulie 2021 ora 13:00, în ședința ordinară a acestei luni.Pe ordinea  de zi a secțiunii I a ședinței, în care sunt propuse 44 de proiecte de hotărâri

 

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 15 iulie 2021, orele 13,00 ședință ce se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna iulie 2021;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Desființare Spații - Corp C3, Corp C6, Corp C7, Corp C8, Corp C9 la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret" str. Alecu Sihleanu nr.6 Focșani";

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

. proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 9, nr. 10 și nr. 11 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 61/2018 privind aprobarea actualizării documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani, etapa a II-a" cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 100/2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru clădirea Cinematografului Balada";

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 39/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare - Centru de științe aplicate - Colegiul Național Unirea", str. Cezar Bolliac nr. 15, municipiul Focșani, județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la HCL nr. 537/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice - Etapa a III-a";

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 al HCL nr. 538/2019 privind aprobarea cofinanțării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice - Etapa a III-a";

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani, etapa a III-a";

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 77/2021 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2021; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru dezmembrarea terenului în suprafață totală de 10277 mp situat în Focșani, T 203, parcelele 11079, 11080, 11084, 11085, 11087, 11089, 11090, 11091, 11092, 11094, 11095, 11097, 11098, 11099, 11100, 11101, 11102, 11103, 11105, 11106, 11107, 11109, 11111, 11112, 11114, 11115, 11116 aparținând domeniului public al municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind schimbarea destinației construcției identificată cu C2 - clădire cantină situată în str. Mărășești nr. 76, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, aflată în administrarea Liceului Tehnologic „G. G. Longinescu" Focșani, în vederea derulării obiectivului de investiții „Lucrări de reabilitare - modernizare și dotări atelier de coafură/frizerie" prin Compania Națională de Investiții;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 252 mp aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, situat în str. Alexandru Golescu nr. 3-5, identificat prin număr cadastral 66507, T 167, P 8634/1, înscris în Cartea Funciară nr. 66507, în favoarea domnilor Chivoiu Ion și Eleonora;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 33898/31.03.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective (bloc de locuit S+P+3E+4R) cu spații comerciale la parter" - Focșani, strada Unirea Principatelor nr. 69, 71, număr cadastral 51109, 60745, pe terenul în suprafață măsurată de 1276 mp;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 96 mp situat în municipiul Focșani, bdul. București nr. 9B, identificat prin număr cadastral 68766, T 203, P 11115, înscris în Cartea Funciară nr. 68766, aparținând domeniului public al municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind desemnarea de Consiliul local al municipiului Focșani a viceprimarului - membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 376/2020 privind inițierea procedurilor pentru încetarea Contractului de delegare de gestiune a Serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat a municipiului Focșani nr. 30235/28.04.2017, prin denunțare unilaterală;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea și acordarea mandatului special Primarului municipiului Focșani să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul adunării generale a asociației;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul "Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr.1";

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre pentru modificarea Art.4 la Hotărârea Consiliului Local Focșani nr.8 din 4 februarie 2021 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală strada Gheorghe Doja, fundătura Gheorghe Doja, strada Legumelor, strada Plantelor, strada Vasile Pârvan, strada Bahne din municipiul Focșani", județul Vrancea;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor și completărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Focșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării în condițiile legii;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 10,40 mp. (26,00 mp x 0,40 mp) aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, T 29, P1720, către ENGIE ROMÂNIA SA - DISTRIGAZ SUD - Rețele în vederea realizării lucrării „Extindere conductă și branșament gaze naturale + PRM" la imobilul situat în Focșani, str. Slt. Dumitru Tănăsescu nr. 10;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

25. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 22,00 mp situat în Focșani, str. Panduri nr. 18, județul Vrancea, T188, P10186 înscris în CF 63450, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Gătej Constanța;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 35,00 mp situat în Focșani, str. Liniștei nr. 4, județul Vrancea, T96, P5293 înscris în CF 59102, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnii Drăgoiu Anca-Genoveva și Drăgoiu Neculae;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 20,00 mp situat în Focșani, str. Bucegi nr. 4, sc. 3, județul Vrancea, T191, P%10471, CF nr. 68845, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnii Sima Florica și Sima Adrian;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

28. proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2749/13.07.2018 de Societatea Profesională Notarială Drugă Gheorghe și Dragomir Maria-Daniela;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

29. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru doamna Burlacu Ștefana Mădălina, titular de repartiție pentru o locuință ANL, în conformitate cu Legea locuinței nr.114/1996 republicată și modificată și Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

30. proiect de hotărâre privind aprobarea unui numar de 2 (două) schimburi de locuințe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

31. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2021, pentru repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.962/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiatori, consilieri locali, Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian

32. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al PARKING FOCȘANI pe anul 2021 și estimat pe următorii 2 ani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

33. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.341/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a Școlii „Anghel Saligny" din Municipiul Focșani, județul Vrancea", cu modificările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

34. proiect de hotărâre privind modificarea art.3 și art.4 din HCL nr.348/2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a școliii „Anghel Saligny" din Municipiul Focșani, județul Vrancea", cu modificările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

35. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.338/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice la corpul de clădire al Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu" și execuția lucrărilor conexe", cu modificările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

36. proiect de hotărâre privind modificarea art.3 și art.4 din HCL nr.345/2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice la corpul de clădire al Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu" și execuția lucrărilor conexe", cu modificările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

37. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Focșani Excelenței Sale, domnului Ambasador Vasile Soare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

38. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr.48614/2021 privind documentația PUZ și a aprobarea Planului Urbanistic Zonal << Elaborare PUZ pentru construire cabinet stomatologic și locuință serviciu P+2E >> - Focșani, str.Mitropolit Varlaam nr.52, nr.cadastral 61872, pe terenul în suprafață masurată de 216 mp.;

 Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

39. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.46/2018 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor aparținând domeniului public al Municipiului Focșani;

Inițiatori consilieri locali, Tătaru Alexandra, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Zîrnă Cristian

40. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul Local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna iulie 2021;

Inițiatori consilieri locali, Tătaru Alexandra, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Zîrnă Cristian

41. proiect de hotărâre privind schimbarea destinației construcției identificată cu C2 - clădire cantină situată în str. Mărășești nr. 76, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, aflată în administrarea Liceului Tehnologic „G. G. Longinescu" Focșani, în vederea derulării obiectivului de investiții „Lucrări de reabilitare - modernizare și dotări atelier de coafură/frizerie" prin Compania Națională de Investiții;

Inițiatori consilieri locali, Tătaru Alexandra, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Zîrnă Cristian

42. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani, nr. 36/2015 din 31.07.2012, privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către ENET S.A. Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

43. proiect de hotărâre privind inșusirea și aprobarea documentației cadastrale pentru dezmembrarea terenului în suprafață totală de 14501 mp. situat în Focșani, T.176, Parcele 9275-83, 9285, 9287-90, 9292-98, 9300, 9302-9307, 9309, 9310, 9311, 9313-9316, 9318, 9319, 9320-23, aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, în vederea realizării obiectivului de investiții „Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și sociale";

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

44. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2021;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a

1. Adresele nr. 5645/2021 și nr. 6634/2021 ale Direcției de Asistență Socială Focșani privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social;

2. Adresa nr. 5261/14.05.2021 a Instituției Prefectului - județul Vrancea;

3.Plângerea prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 54581/31.05.2021 împotriva HCL nr. 101/2021 și adresa nr. 54581/09.06.2021 a Consiliului local al municipiului Focșani;

4. Plângerea prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 54631/31.05.2021 împotriva HCL nr. 99/2021;

5. Plângerea prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 54635/31.05.2021 împotriva HCL nr. 100/2021;

6. Citație, adresă și comunicare cerere chemare în judecată înregistrate la Primăria municipiului Focșani sub nr. 57200/07.06.2021, 57106/07.06.2021 și 55344/02.06.2021 emise de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 886/91/2021 având ca obiect suspendarea HCL nr. 101/2021;

7. Citație, cerere de chemare în judecată înregistrate la Primăria municipiului Focșani sub nr. 57194/07.06.2021și nr. 56097/03.06.2021 emise de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 887/91/2021 având ca obiect suspendarea HCL nr. 99/2021;

8. Citație, cerere de chemare în judecată înregistrate la Primăria municipiului Focșani sub nr. 57195/07.06.2021 și nr. 55431/02.06.2021 emise de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 888/91/2021 având ca obiect suspendarea HCL nr. 100/2021;

9. Comunicare cerere chemare în judecată înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 56702/04.06.2021 emisă de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 913/91/2021 având ca obiect suspendarea HCL nr. 376/2020;

10. Adresa, cerere de chemare în judecată înregistrate la Primăria municipiului Focșani sub nr. 56062/03.06.2021 și nr. 55568/02.06.2021 emise de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 880/91/2021 având ca obiect acțiune în constatare;

11. Adresa, cerere de chemare în judecată înregistrate la Primăria municipiului Focșani sub nr. 56058/03.06.2021 și nr. 54567/31.05.2021 emise de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 874/91/2021 având ca obiect litigiu funcționari publici;

12. Adresa înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 56255/03.06.2021 emisă de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 882/91/2021, având ca obiect anularea HCL nr. 36/2021;

13. Citație înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr.62673/24.06.2021 în dosarul nr.587/91/2021 în proces cu PARKING.SA;

14. Adresă, înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 63036/25.06.2021- înaintare Hotărârea civilă nr.320/2021 în dosarul nr.888/91/2021, având ca obiect suspendarea executării HCL nr.100/10.05.2021 privind reprezentarea municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PARKING Focșani SA;

15. Adresă, înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 63034/25.06.2021-înaintare Hotărârea civilă nr.319/2021 în dosarul nr.887/91/2021, având ca obiect suspendarea executării HCL nr.99/10.05.2021, privind reprezentarea municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Pițelor Focșani SA;

16. Adresa, înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr.62697/24.06.2021-înaintare Hotărâre civilă nr.318/2021 în dosarul nr.886/91/2021, având ca obiect supendare executării HCL nr.101/10.05.2021, având ca obiect aprobarea bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2021;

17. Citație înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr.64122/29.06.2021 în dosarul nr.880/91/2021, în proces cu Sindicatul Național ProLex;

18. Decizia nr.20/2/22.06.2021 a Camerei de Conturi Vrancea de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.20/11.08.2017, înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr.62781/25.06.2021;

19. Decizia nr.6/1/22.06.2021 a Camerei de Conturi Vrancea de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia Nr.6/17.04.2018, înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr.62782/25.06.2021;

20. Decizia nr.32/2/22.06.2021 a Camerei de Conturi Vrancea de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.32/25.10.2016, înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr.62783/25.06.2021;

21. Decizia nr.15/2021 a Camerei de Conturi Vrancea anexă la raportul de audit financiar , încheiat în urma misiunii de audit financiar, desfășurat în perioada 10.03-20.05.2021;

22. Comunicare cerere chemare în judecată înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 65541/02.07.2021 emisă de Judecătoria Focșani în dosarul nr. 7827/231/2021 cu S.C. GEO OITUZ SRL;

23. Citație înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr.64996/01.07.2021 în dosarul nr.1943/91/2020, în proces cu Melinte Vasile;

24. Citație înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr.66149/05.07.2021 în dosarul nr.882/91/2021 având ca obiect anularea HCL nr. 36/2021;

25. Petiție către Avocatului Poporului înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr.65333/02.07.2021;

26. Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr.65812/05.07.2021 privind situația existentă la nivelul municipiului Focșani cu privire la operațiunile bugetare și efectuarea plăților;

27. Adresa Curtea de Apel Galați înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 58947/11.06.2021 în dosarul nr. 268/91/2021 având ca obiect suspendare anulare act administrativ (alegeri viceprimari);

28. Adresa înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 59559/14.06.2021 formulată de salariații din cadrul Primăriei municipiului Focșani;

29. Plângere prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 58774/10.06.2021 formulată împotriva HCL nr. 101/2021;

SECȚIUNEA a III-a - Diverse

PRIMAR,

Cristi Valentin Misăilă

Avizat

Secretar general al municipiului Focșani

Marta-Carmen Ghiuță


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.