Local

Consiliul Local Focșani, convocat pe 17 decembrie în ședință ordinară, cu 29 de proiecte pe ordinea de zi

Ziarul de Vrancea
14 dec 2020 1654 vizualizări

DISPOZIȚIA NR. 1882
din 11 decembrie 2020
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în
şedinţă ordinară, pentru data de 17 decembrie 2020

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 17 decembrie 2020, orele 14,00, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.

Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 17 decembrie 2020 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.

Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-6, 8-15, 25-28 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 7, 16-21, 29-30 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
(3) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 22-24 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.

Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 17 decembrie 2020.

Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.

Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Anexa la Dispoziția nr. 1882/2020

ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA

MUNICIPIUL FOCŞANI

PRIMAR

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 17 decembrie 2020, orele 14,00 ședință ce se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 17 Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 18 Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind numirea a doi consilieri și a unui reprezentant al comunității ca membri în Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 352/2020 pentru modificarea art. 14 din H.C.L. nr. 146/2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de șapte spații, inventariate în domeniul public al municipiului Focșani, situate în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică”;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 382/2020 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Focșani care să colaboreze cu Consiliul local al tinerilor din municipiul Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și nr. 2 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 24/203/2012 privind aprobarea constituirii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali membri în comisia de jurizare a concursului public pentru pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate a vitrinelor și a spațiilor din incintă de către operatorii economici din municipiul Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Focșani și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al acestuia;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 2020;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani, bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne estimată la 31 decembrie 2020, detaliată pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. ENET S.A. Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2020, a sumei de 24,00 mii lei în vederea acordării unui sprijin materiale persoanelor aflate în nevoie socială, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 50,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2021 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie 2021, Ziua Unirii Principatelor Române;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 20,30 mp. situat în Focșani, str. Bucegi nr. 4, județul Vrancea, T 191, P %10471, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către doamna Sima Florica și domnul Sima Adrian;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 20,00 mp. situat în Focșani, bdul. Indepndenței nr. 13, județul Vrancea, T 54, P %3406 și 3407, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către doamna Toma Veronica și domnul Toma Gheorghe;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 25,00 mp. situat în Focșani, str. Mărășești nr. 75, județul Vrancea, T 10, P %380, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către domnul Buzea Ion;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 4,00 mp. situat în Focșani, Fundătura Cuza-Vodă nr. 8, județul Vrancea, înscris în CF 67411, T 166, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către Societatea HYGEEA PHARM SRL;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 16,00 mp. situat în Focșani, T 147, P%7465 către SDEE MUNTENIA NORD SA– SDEE FOCȘANI;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 85,00 mp. situat în Focșani, T 10, P%370, 373, 376, 377, 378 către SDEE MUNTENIA NORD SA– SDEE FOCȘANI;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 52/2020 privind aprobarea listei de priorități;

Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu George,

Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian

23. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu George,

Atanasiu Corina, Costea Ionel

24. proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere, pentru locuințele sociale din fondul locativ de stat aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în conformitate cu Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu George,

Atanasiu Corina, Costea Ionel

25. proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate și a prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, utilizate în desfășurarea activității, începând cu anul 2021 de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. în anul 2021;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 522/12.12.2018 privind desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea CUP S.A. Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2021;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților de comercializare, prestări servicii și alimentație publică de pe teritoriul Municipiului Focșani;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

28. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 95626/19.10.2020 privind documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ – pentru înființare unitate hotelieră pentru asigurare cazare și servicii suplimentare” – Focșani, strada Măgura, număr cadastral 67459, pe terenul în suprafaţă de 3466 mp;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

29. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 95024/15.10.2020 privind documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere teren în intravilan în vederea construirii cartier rezidențial” – Focșani, extravilan, str. Cuza Vodă, T. 18, 21, P. 48, 54, 55, 57, 59, număr cadastral 64131, pe terenul în suprafață de 100.000 mp;

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a

1. Cererea domnului Melinte Vasile înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 113675/07.12.2020 privind solicitarea anulării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 355/17.11.2020 și comunicarea tututror înscrisurilor care au stat la baza emiterii acesteia;

2. Adresa Judecătoriei Focșani emisă în data de 8 decembrie 2020, înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 115741/10.12.2020, în dosarul nr. 1863/91/2020 privind obligația de a depune întâmpinare, dosar având ca obiect suspendare executare act administrativ – HCL nr. 355/2020;

3. Comunicare înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 115750/10.12.2020 a Sentinței Civile nr. 286/2020 pronunțată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 1336/91/2018 având ca obiect anulare act administrativ – HCL nr. 27/2016;

4. Citație emisă de Tribunalul Vrancea în data de 8 decembrie 2020 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 115735/10.12.2020, în dosarul nr. 814/91/2020, cu termen la data de 18 decembrie 2020, însoțită de cererea reclamantului – Moraru Liliana de a închide dosarul fără judecarea cauzei;

5. Citație emisă de Tribunalul Vrancea în data de 4 decembrie 2020 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 115723/10.12.2020, în dosarul nr. 1493/91/2020, cu termen la data de 8 ianuarie 2021;

6. Citații emise de Tribunalul Brăila în data de 24 noiembrie 2020 înregistrate la Primăria municipiului Focșani sub nr. 110083 și 110087 din 24.11.2020 în dosarul nr. 444/91/2020, cu termen la data de 27 ianuarie 2021;

7. Citație emisă de Curtea de Apel Galați în data de 2 decembrie 2020 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 112643/03.12.2020 în dosarul nr. 1335/91/2018, cu termen la data de 26 ianuarie 2021;

8. Raportul întocmit de domnul Nica George Claudiu – reprezentantul Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea generală a acționarilor la S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani;

9. Raportul întocmit de domnul Melinte Vasile pentru anul 2019 și semestrul I al anului 2020 în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea generală a acționarilor la S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A.;

10. Raportul întocmit de domnul Răducanu Aurelian Cătălin – reprezentantul Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea generală a acționarilor la S.C. ENET S.A. Focșani;

11. Raportul întocmit de domnul Oloeriu Ioan Liviu – reprezentantul Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea generală a acționarilor la S.C. CUP S.A. Focșani;

SECȚIUNEA a III-a – Diverse

PRIMAR, Cristi Valentin Misăilă

Avizat

Secretarul general al municipiului Focșanii

Eduard Marian Corhană


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.