Local

IPJ Vrancea scoate la concurs un post de instalator tehnico-sanitar

Ziarul de Vrancea
30 dec 2021 1171 vizualizări
Foto:arhiva ZdV.Credit foto:bundeangajat.olx.ro
Foto:arhiva ZdV.Credit foto:bundeangajat.olx.ro

Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea scoate la concurs 1 post de instalator tehnico-sanitar, prin încadrare directă din sursă externă. Înscrierea candidaţilor se face personal la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, situat în municipiul Focşani, strada Cezar Bolliac nr. 12, judeţul Vrancea.

În vederea participării la concurs,  candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:                                                                      

 Condiţii generale:

a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunosc limba română, scris şi vorbit;

c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale (18 ani);

d) au capacitate deplină de exerciţiu;

e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor fișei postului scos la concurs;

g) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Condiţii specifice:        

Având în vedere O.M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor în M.A.I. şi ale Procedurii PS-001-DMRU nr. 4244380 din 03.10.2013, în vederea participării la concurs, candidaţii vor parcurge etapele prevăzute de actele interne menţionate, pentru obţinerea fişei de aptitudine în muncă eliberată de structura competentă de medicina muncii din cadrul M.A.I. - Direcţia Medicală.)

Înscrierea candidaţilor se face personal la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, situat în municipiul Focşani, strada Cezar Bolliac nr. 12, judeţul Vrancea, în perioada 23.12.2021-06.01.2021, de luni până joi, orele 10:00-12:00 şi 13:00-15:00 şi vineri orele 10.00-12.00, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie JudeţeanVrancea Serviciul resurse umane,  telefon 0237/207114  pe bază de dosar de recrutare ce conține următoarele documente :

a) cerere de înscriere la concurs adresată şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, (conform modelului anexat –ANEXA 3);

b)actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (original și copie );

c) documente care să ateste nivelul studiilor solicitate precum și îndeplinirea condițiilor specifice de vechime în muncă și vechime în specialitate (original și copie);

d) carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverinţă care atestă vechimea în muncă (original și copie ) ;

e) cazierul judiciar sau acordul scris al candidatului pentru prelucrarea datelor de cazier judiciar;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original și copie );

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.        

g) curriculum vitae, tabel nominal cu rudele candidatului şi autobiografie (conform modelelor anexate );

h) certificat de naştere pentru candidat, sot/sotie, fiecare copil, certificatului de căsătorie şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă(original și copie );

i) declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare (conform modelului anexat );

j) caracterizare de la ultimul loc de muncă, după caz;

k) 3 fotografii 3/3 şi 2 fotografii 9/12 – color;

  Până la data de 06.01.2022, inclusiv, se depun toate documentele care constituie dosarul de candidat, cu excepţia fişei de aptitudine în muncă.

Având în vedere prevederile H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, ale Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice  privind  supravegherea sănătăţii lucrătorilor din M.A.I. şi ale Procedurii PS-001-DM-RU nr. 4244380 din 03.10.2013, în vederea participării la concurs, candidaţii vor parcurge etapele prevăzute de actele normative/procedura menţionată anterior pentru obţinerea fişei de aptitudine în muncă eliberată de structura competentă de medicina muncii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Medicală, (adeverinta medicala impreuna cu adresa de la structura de resurse umane catre Centrul Medical Judetean Vrancea care va stabili cabinetele medicale avizate și specialitățile medicale pentru efectuarea consulturilor medicale, depunerea rezultatelor la  Centrul Medical Judetean Vrancea, care apoi le va inainta la structura competentă de medicina muncii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Medicală pentru obținerea fişei de aptitudine în muncă ). Fişa de aptitudine în muncă menţionată anterior încheiată cu menţiunea  „Apt” va fi depusă la dosarul de concurs până cel târziu la data de 28.01.2022,ora 16.00, fără această fişă nefiind posibilă participarea candidatului la concurs.

Întrucât evaluarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, data, ora, locul și celelalte detalii privind această activitate vor fi stabilite de această unitate și vor fi comunicate candidaților în timp util, prin postare pe pagina de Internet a unităţii, http://vn.politiaromana.ro Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs.    

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet ale unităţii de recrutare.

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Lista candidaţilor declaraţi „apt” psihologic se va posta pe pagina de internet a unității, http://vn.politiaromana.ro Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs .

Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic vor fi informaţi telefonic şi nu vor fi programaţi la urmatoarele probe ale concursului .

Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal.      

 Concursul va avea loc la Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, cu sediul în municipiul Focşani, strada Cezar Bolliac nr. 12, judeţul Vrancea şi va consta în 3 etape succesive, desfăşurate în ordinea menționată mai jos, astfel:

  1. Selecţia dosarelor de concurs și validarea candidaturilor 10.01.2022;

Depunerea fişei de aptitudine în muncă eliberată de structura competentă de medicina muncii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Medicală până la data de 28.01.2022;

Susținerea evaluării psihologice și obținerea avizului de aptitudine, conform precizărilor anterioare;

  1. Proba practică:  01.02.2022, începând cu ora 1000;
  2. Interviul:     07.02.2022, începând cu ora 1000;

Pentru participarea la concurs/examen, la fiecare probă candidații vor prezenta cartea de identitate/buletinul de identitate.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

În data de 11.01.2022 , se vor afișa la Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, cu sediul în municipiul Focşani, strada Cezar Bolliac nr. 12, judeţul Vrancea şi pe site-ul de internet al instituției, rezultatele selecţiei dosarelor de concurs.

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

  1. pentru proba practică punctajul este de maximum 100 de puncte;

  1. pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant sau temporar vacant pentru care candidează.

Proba practică se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:

a) capacitatea de adaptare;

b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;

c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;

d) capacitatea de comunicare;

e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.

       În vederea testării pentru proba practică se pot stabili și alte criterii de evaluare.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba practică .

În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

    a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;

    b) capacitatea de analiză şi sinteză;

    c) motivaţia candidatului;

    d) comportamentul în situaţiile de criză;

    e) iniţiativă şi creativitate.

Întrebările şi răspunsurile la interviu se înregistrează.

Sunt declaraţi admişi la proba practică şi interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probe.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba practică şi interviu .

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Este declarat „admis” la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba

practică, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Depunerea contestaţiilor

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea, Serviciul resurse umane, cu sediul în municipiul Focşani, strada Cezar Bolliac  nr. 12, judeţul Vrancea .

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, imediat după soluţionare .

Rezultatele  finale se afişează la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, conform graficului, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”.

Bibliografia şi tematica, întocmite de către comisia de concurs fac parte integrantă din prezentul anunţ şi se regăsesc în anexă.

Atenţie!Candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual, zilnic, pe site-ul unităţii (http://vn.politiaromana.ro ) cu privire la modificările, completările, revenirile cu privire la prezentul anunt.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare înscrierii, bibliografia şi tematica se pot obţine la sediul instituţiei, în zilele lucrătoare, la numărul de telefon  0237/207114 .

VĂ AȘTEPTĂM ÎN ECHIPA NOASTRĂ!

SUCCES TUTUROR CANDIDAȚILOR!

Buletinul de Presă Nr 562 din 27 decembrie 2021, transmis de compartimentul de relații publice al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea

      


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.