Local

Activitatea Finanţelor Publice și a Biroului Vamal Interior Vrancea, discutate la Colegiul Prefectural din 25 martie

Ziarul de Vrancea
28 mar 2022 1395 vizualizări

Purtătorul de cuvânt al Instituției Prefectului Județul Vrancea ne-a transmis prin intermediul unei informări de presă amănunte în legătură cu materialele prezentate la Colegiul Prefectural din 25 martie 2022. Citiți în continuare aceste amănunte.  

1. În cadrul Colegiului Prefectural desfășurat pe 25 martie, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea a prezentat un material privind activitățile proprii, activități aflate în concordanță cu strategia ANAF 2021 - 2024. Au fost detaliate liniile de acțiune, inclusiv în ceea ce privește transformarea instituției în așa fel încât să fie mai aproape de oameni, într-un mod transparent și accesibil. Un aspect important în activitatea ANAF Vrancea îl reprezintă în acest moment platforma PatrimVen, după cum a subliniat și Prefectul Județului. PatrimVen nu înseamnă doar debirocratizarea instituțiilor sau colaborarea strânsă între aceste entități, ci este și un real ajutor pentru fiecare vrâncean în interacțiunea sa cu ANAF. Din acest motiv, prefectul Nicușor Halici a arătat că este necesară o informare în amănunt asupra facilităților aduse de PatrimVen, astfel încât să nu existe reticiențe, dar și pentru ca lucrurile să fie clare. Și în ceea ce privește planul legat de reforma instituției, cu toate componentele care presupun acest lucru, au existat recomandări din partea reprezentantul Guvernului în teritoriu.

V-aș ruga să le faceți o prezentare entităților în ceea ce privește PatrimVen, pentru a cunoaște cum pot beneficia și mai bine de această aplicație. Ideea a fost de a debirocratiza instituțiile, dar și de a evita ca românii să fie puși pe drumuri pentru accesarea diverselor servicii. Știu că va fi o muncă suplimentară pentru unii dintre colegii noștri, iar aici mă refer mai ales la autoritățile locale, dar este important, pentru că vine în sprijinul oamenilor. Și de aceea trebuie să facem o diseminare, în cadrul căreia să pregătiți un material cu un limbaj care să poată fi accesibil tuturor.

Și în ultima secțiune prezentată este bine de sintetizat o idee mai mult într-un limbaj accesibil partea cu reorganizarea ANAF și noile linii de funcționare ale Agenției. Pentru că este vorba despre unul dintre pilonii care au fost negociați pe PNRR și se are în vedere o reformă foarte mare a sistemului. Având în vedere că toți interacționăm cu Finanțele, este bine să fie cunoscute cât mai multe detalii, pentru a putea eficientiza și a putea micșora timpii de așteptare sau birocrația”, a subliniat Prefectul Județului.

Câteva date din Materialul prezentat de AJFP Vrancea:

„Aplicarea Strategiei de eficientizarea a colectării bugetare s-a reflectat şi în realizarea programului de venituri bugetare propus în primele 2 luni ale anului 2022, atât ca urmare a conformării voluntare a contribuabililor cât şi ca urmare a încercării continue de diminuare a arieratelor. De la începutul anului 2022 s-a reuşit realizarea programului stabilit pe total buget general consolidat. Programul total astfel stabilit a fost depăşit cu 3,67%, cea mai importantă depăşire înregistrându-se la bugetul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv 6,29%. La bugetul de stat gradul de realizare a programului de încasări a fost de 100,47%.

Realizarea programului de încasări la bugetul general consolidat s-a reuşit în special ca urmare a campaniilor de conştientizare a necesităţii conformării voluntare (gradul de conformare voluntară la plată a fost de 80,41%). Ponderea cea mai mare în realizarea veniturilor bugetului general consolidat o are bugetul de stat - 40,67%, urmat de bugetul asigurărilor sociale de stat cu 40,14%. Principala sursă a bugetului de stat o reprezintă încasările din taxa pe valoarea adăugată cu 37,60%, urmate de cele din impozitul pe venit cu 33,76% . Dacă în anii precedenţi principala sursă la bugetul de stat o reprezentau încasările din impozitul pe venit, acum încasările din TVA reprezintă principală sursă a bugetului de stat. Dacă la nivelul anului 2021 încasările din TVA pe primele 2 luni ale anului au fost de 32,5 mii lei (din care 5,75 de la contribuabilii plecaţi de la 1 ianuarie 2022 în administrarea DGAMC) anul acesta încasările din TVA sunt de 37,86 mii lei.

În cadrul acţiunii de realizare a programului de încasări venituri bugetare, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea a întreprins ca măsuri în anul 2022, următoarele:

Măsurile de executare întreprinse au constat în: comunicarea a 6.191 de somaţii de plată în valoare de 29,39 milioane lei; poprirea conturilor bancare la un număr de 1.561 contribuabili pentru obligaţii fiscale în valoare de 15,83 milioane lei; 1.101 popriri terţi în valoare de 5,88 milioane lei; înfiinţarea a 21 sechestre bunuri mobile în valoare de 0,71 milioane lei şi 28 sechestre bunuri imobile în valoare de 0,09 milioane lei. Urmare acţiunilor de executare silită s-a încasat la bugetul general consolidat suma de11,76 milioane lei reprezentând doar 4,68% din total încasări, ccea ce demonstrază că contribuabilii au înţeles să se conformeze la plată voluntar.

Îmbunătăţirea relaţiei cu contribuabilii a fost susţinută şi prin creşterea transparenţei instituţiei şi a rolului acesteia de prevenţie. Măsurile întreprinse de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice în ceea ce priveşte îmbunătăţirea serviciilor destinate contribuabililor au plecat de la viziunea Agenţiei Naţionale de Administare Fiscală de a deveni o administraţie fiscală eficientă şi inovatoare care să ofere servicii de calitate, prin implementarea unor procese simple şi transparente, care să uşureze conformarea voluntară. Menţinerea încrederii în administraţia fiscală presupune informarea permanentă a contribuabililor privind politica şi strategia de dezvoltare a acesteia, privind faptul că ea îşi desfăşoară activitatea prioritar în spiritul sloganului „Funcţionarul fiscal - în serviciul contribuabilului”.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea şi-a stabilit ca prioritate instaurarea unui climat întemeiat pe încredere şi respect reciproc în relaţia cu mediul de afaceri. Este extrem de important ca plătitorul de impozite şi taxe să înţeleagă sarcinile fiscale pe care le are, să conştientizeze importanţa declarării corecte şi achitării integrale a impozitelor şi taxelor datorate bugetului public naţional pentru ca statul, la rândul său, să poată oferi cetăţenilor servicii de calitate.

De la începutul anului 2022 politicile de asistenţă aplicate la nivelul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea au urmărit furnizarea în condiţii de calitate a asistenţei solicitate de contribuabili, activitatea de îndrumare şi asistenţă constând în principal în soluţionarea solicitărilor transmise de contribuabili, atât prin intermediul platformei special destinate acesteia „Formular de contact „asistenţă în domeniul fiscal” a corespondenţei scrise, telefonice cât şi la sediul organului fiscal. Cuantificabil activitatea de asistenţă din primele 2 luni ale anului 2022 a constat în: elaborarea unui număr de 22 materiale informative; soluţionarea unui număr de 47 adrese de asistenţă contribuabili; acordarea de asistenţă unui număr de 43 contribuabili persoane juridice şi 68 persoane fizice; asistarea unui număr de 10.935 contribuabili la ghişeele Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea conform aparatului de emis bonuri fiscale.

În completarea încasărilor la bugetul general consolidat pot fi amintite şi încasările realizate în timpul acţiunilor de inspecţie fiscală întreprinse de la începutul anului 2022, care s-au cifrat la 3,68 milioane lei, reprezentând 48,10% din totalul sumelor stabilite suplimentar, şi 1,49% din totalul încasărilor la bugetul general consolidat. În perioada ianuarie -februarie 2022, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea a efectuat 86 acţiuni de inspecţie fiscală ce au vizat verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor fiscale de către contribuabili, precum şi prevenirea, descoperirea şi combaterea actelor şi faptelor care au ca efect evaziunea fiscală. Urmare acestor acţiuni de inspecţie fiscală au fost constatate sume suplimentare la bugetul general consolidat în valoare totală de 7,66 milioane lei. Selecţia contribuabililor pentru control s-a făcut doar în baza analizei de risc, activitate ce presupune armonizarea riscurilor la nivelul activităţii de administrare fiscală şi crearea unui profil unic de risc al contribuabilului care va fi supus inspecţiei fiscale.

Nu putem spune că în procesul de digitalizare al instituţiei nu sunt întâlnite şi dificultăţi şi aici ne referim în principal la funcţionari din cadrul anumitor instituţii publice judeţene care, cu toate că documentele prezentate de contribuabili au încorporate semnătura digitală a ministerului, trimit contribuabilii să ștampileze documentele la registratura instituţiei. Instituţiile publice, autorităţile publice sau orice altă persoană căreia persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică îi prezintă documente comunicate prin Spaţiul Privat Virtual poate verifica autenticitatea şi integritatea acestora de pe site-ul ANAF categoria Servicii Online -Verificare documente eliberate in Spaţiul Privat Virtual. Înscrisul în formă electronică căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale cu înscrisul sub semnătură privată având acelaşi efect ca actul autentic între cei care l-au înscris şi între cei care le reprezintă drepturile.

Totodată mai menţionăm şi lipsa de interes a instituţiilor publice din judeţ de a se înrola în PatrimVen cu toate că acest lucru este o obligaţie prevăzută de legislaţia in vigoare (OG 11/2021 publicată în MO 823/31.08.2022). Sunt numeroşi contribuabili care încă solicită adeverinţe de venit pentru burse şcolare sau pentru a le folosi la Casa de Sănătate cât şi certificate fiscale pentru diverse programe de mediu când acest lucru s-ar putea rezolva în folosul contribuabilului prin înrolarea instituţiilor publice în acest sistemul informatic PatrimVen. Prin sistemul informatic PatrimVen, Ministerul Finanţelor pune la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice sau de interes public, precum şi la dispoziţia Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, următoarele servicii: conturi bancare, contribuţii de asigurări sociale, adeverinţe de venit, certificate de atestare fiscale, caziere fiscale, informaţii despre veniturile lunare, informaţii despre veniturile anuale, informaţii despre bunuri (clădiri, terenuri, vehicule), date referitoare la situaţia fiscală, date referitoare la situaţia financiară, rapoarte de audit/ informative, vizualizare răspunsuri sau solicitări ANAF”.

Analiza activității Biroul Vamal Interior (BVI)Vrancea

2. Printre punctele importante prezentate în analiza activității Biroul Vamal Interior Vrancea membrilor Colegiului Prefectural se numără o noutate reglementată la începutul anului, legată de producţia şi comercializarea alcoolului etilic. Astfel, conform unui act normativ intrat în vigoare de la 1 februarie 2022, micile distilerii şi gospodăriile individuale nu mai sunt obligate să fie realizate într-un antrepozit fiscal. Aceasta în condițiile în care, până la această dată, până la 50 de litri erau supuși accizării, cu 50% din acciză.

Aceasta înseamnă că micii producători sunt scutiți de la plata accizelor, în limita a 50 de litri anual, indiferent de concentrație, cu condiţia ca niciun fel de vânzare să nu aibă loc. Totodată, alcoolul din fructe, indiferent de concentraţia acestuia, trebuie să fie produs din fructele proprii, utilizând un dispozitiv de distilare simplu, de mici dimensiuni, înregistrat la autoritatea competentă - respectiv biroul vamal. Din datele puse la dispoziție de Biroul Vamal Interior Vrancea, în acest moment sunt înregistrate 271 gospodarii individuale deţinătoare de instalaţii de producţie ţuică.

Pe de altă parte, pe raza judeţului Vrancea nu sunt înregistrate antrepozite fiscale de producţie alcool etilic, fiind autorizate în schimb două antrepozite fiscale de prelucrare alcool etilic. În ceea ce privește comercializarea în sistem angro de produse accizabile, la nivelul Biroului Vamal de Interior Vrancea sunt în evidențe 81 atestate pentru comercializare angro de vinuri, băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun (5 deţinute de operatori economici mari contribuabili), dar și 12 atestate pentru comercializare angro de produse energetice - din care unul fiind cu depozitare. În acest moment în judeţul Vrancea sunt autorizate 107 puncte pentru comerţ en detail de produse energetice, fiind înregistraţi şi 3 utilizatori finali de produse energetice care achiziționează aceste produse în regim suspensiv de accize folosindu-le pentru încălzire (un spital, o şcoală şi DGASPC Vrancea).

Alte date din informarea BVI Vrancea:

„La această dată în judeţul Vrancea din totalul de 68 antrepozite fiscale înregistrate (aparținând unui număr de 52 de operatori economici), 58 antrepozite sunt autorizate să producă numai vinuri liniştite, restul fiind structurate astfel:

Din cele 68 antrepozite fiscale, 11 aparţin unei societăţi „mare contribuabil”. În cursul anului 2021 au fost reautorizate un număr de 8 antrepozite fiscale urmare a faptului că autorizaţiile acestora urmau să expire (termenul de valabilitate al autorizaţiilor este de 5 ani). Mai sunt înregistraţi la BVI Vrancea un număr de 163 mici producători de vin a căror producţie individuală nu depăşeşte cantitatea de 1.000 hl vin liniştit. Aceştia au produs în cursul anului 2021 cantitatea de 4.242.816 l vin, iar în cursul anului 2020 cantitatea de 3.120.371 l vin liniştit. Cantitatea de vin liniştit produsă/ prelucrată în antrepozitele din judeţul Vrancea în cursul anului 2021 a fost de peste 60 milioane litri. Au mai fost produse și procesate următoarele: 56.568 hl bere, 993 hl vin spumant, 1.363 hl băutură fermentată spumantă, băuturi spirtoase de diferite concentrări - 5.078 hl alcool pur şi 344 hl cidru.

Între antrepozitele fiscale, produsele accizabile sunt deplasate sub supraveghere vamală, în regim suspensiv de accize pe întreg teritoriul Uniunii Europene fiind însoţite de un document numit eDA înregistrat în aplicaţia informatică EMCS RO. La nivelul Biroului Vamal de Interior Vrancea în cursul anului 2021 au fost înregistrate un număr de 2.561 eDA-uri”.

Informare de presă transmisă de purtătorul de cuvânt al Instituției Prefectului Județul Vrancea


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.