Local

Ce amendamente adoptate la bugetul Focșaniului de PNL-USR-PLUS sunt reclamate ca fiind nelegale de conducerea Primăriei

Ziarul de Vrancea
19 mai 2021 2393 vizualizări

Ziarul de Vrancea a intrat în posesia unei informări întocmite la nivelul conducerii Primăriei Focșani, cuprinzând motivele pentru care hotărârea adoptată de majoritatea PNL-USR-PLUS din Consiliul Local Focșani, în urma aprobării amendamentelor la bugetul municipiului pe anul 2021, prezentate în cadrul ședinței din 10 mai 2021, este considerată a fi una ce nu respectă prevederile legale.

Aceste motive vor constitui cel mai probabil principalele atuuri în baza cărora secretarul general al Municipiului Focșani va solicita Prefecturii Vrancea acordarea avizului de nelegalitate, respectivelor amendamente, adoptate de majoritatrea PNL-USR-PLUS în ședința din 10 mai 2021.

Altfel spus, bătălia pentru bugetul pe 2021 al Focșaniului intră în faza argumentelor de natură financiar-legală. Cine pierde această confruntare, va contabiliza, probabil, consistente costuri de imagine publică în perioada următoare. Pentru că este vorba de ceea ce în termeni populari de numește cunoaștere sau necunoaștere a ”meseriei”! Discutăm desigur în acest caz de consilieri (aleși) locali versus conducători de Primărie.

Prezentăm în continuare textul integral al informării, conținând motivele ce vor constitui cel mai probabil principalele atuuri în baza cărora secretarul general al Municipiului Focșani va solicita Prefecturii Vrancea acordarea avizului de nelegalitate respectivelor amendamente la bugetul pe 2021 adoptate de majoritatrea PNL-USR-PLUS în ședința din 10 mai 2021.

”Referitor la H.C.L. nr.101/10.05.2021 privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 2021, facem următoarele mențiuni:

 Proiectul Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 2021 a fost elaborat și fundamentat de ordonatorul principal de credite în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

La elaborarea proiectului de buget, ordonatorul principal de credite a avut în vedere prognozele principalilor indicatori macroeconomici și metodologia stabilită de Ministerul Finanțelor prin Scrisoarea-Cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024, politicile și strategiile sectoriale și locale,  precum și Legea nr. 15/8.03.2021 Legea bugetului de stat pe anul 2021.

De asemenea, au fost avute în vedere propunerile ordonatorilor de credite din subordine, fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetului local pe instituții, pe destinații, respectiv pe acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective efectuîndu-se în concordanță cu atribuțiile acestora, în vederea funcționării în bune condiții și în interesul comunității.

Cheltuielile secțiunii de funcționare au fost fundamentate pe baza angajamentelor legale (contracte de achiziție publică, comenzi, contracte de muncă, raporturi de serviciu, contracte de împrumut, hotărâri de consiliu local) încheiate în anii anteriori, multianuale cât și pe baza unor angajamente noi în limita disponibilităților pe care ordonatorul principal de credite le- a prevăzut în proiectul de buget, conform clasificației bugetare.

În cadrul ședinței publice din 10 mai 2021, consilierii locali au aprobat o serie de amendamente care modifică substanțial propunerea formulată de ordonatorul principal de credite, amendamente prin care au fost diminuate sume din secțiunea de funcționare de la mai multe capitole bugetare, suplimentându- se fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția consiliului local precum și secțiunea de dezvoltare prin alocarea de sume pentru obiective de investiții noi.

  Având în vedere cele menționate, se constată că hotărârea adoptată în urma aprobării amendamentelor prezentate în cadrul ședinței nu respectă prevederile legale.

  Amendamentele formulate creează grave disfuncționalități în execuția bugetară și operațiunile bugetar- fiscale pentru anul în curs.

 Obligativitatea asigurării în buget a prevederilor bugetare aferente cheltuielilor secțiunii de funcționare este stabilită în mod expres prin art. 49 alin (8) și (9) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare:

” (8) Autorităţile administraţiei publice locale pot să prevadă şi să aprobe vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare numai dacă au asigurate integral venituri programate necesare acoperirii cheltuielilor secţiunii de funcţionare.”

(9) Pe parcursul execuţiei bugetare, ordonatorii de credite asigură în totalitate cheltuielile secţiunilor de funcţionare ale bugetelor respective.”

 Amendamentele formulate încalcă prevederile menționate mai sus prin faptul că au fost diminuate, de la mai multe capitole bugetare, cheltuieli de personal, bunuri și servicii, transferuri către instituții publice, categorii de cheltuieli care aparțin secțiunii de funcționare (conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 273/2006),  ce reprezintă partea de bază, obligatorie  a bugetului, destinată realizării competențelor stabilite prin lege.

Sumele propuse pentru diminuarea creditelor bugetare nu au o analiză a angajamentelor legale încheiate de UAT Municipiul Focșani, - contracte de achiziție publică, comenzi, contracte de muncă, raporturi de serviciu, contracte de împrumut, hotărâri de consiliu local, precum și a obligațiilor ce rezultă din acestea. Totodată nu s- a ținut cont de execuția bugetară existentă la aprobarea bugetului.

Astfel, la capitolul bugetar 51.02 ”Autorități executive” articolele bugetare 20.01.09 ”Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” și 20.01.30 ”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” sumele propuse în proiectul de buget de 120,00 mii lei și 2.300,00 mii lei au fost reduse în totalitate.

 Aceași situație de reducere în totalitate a sumelor propuse prin proiectul de buget la cele două articole bugetare menționate se regăsește la capitolul 61.02 ”Ordine publică și siguranță națională” - bugetele Primăriei, Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, Poliției Locale, la capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie” -  bugetul Direcției de Dezvoltare Servicii Publice.

  Eliminarea prin amendamente a acestor sume duce la imposibilitatea funcționării instituțiilor menționate, la aceste articole bugetare fiind încadrate cheltuielile cu comisioanele bancare pentru asigurarea serviciilor electronice de plată pentru cetățeni, mentenanța sistemelor informatice de gestiune a impozitelor și taxelor locale, de gestiune economico- financiară a celor 43 de instituții publice subordonate și a celorlalte sisteme informatice de furnizare servicii pentru cetățeni (urbanism, agricol, fond locuințe, etc), cheltuielile obligatorii privind publicitatea și informarea publică, cheltuieli cu paza, curățenia, materiale consumabile pentru funcționarea echipamentelor IT, întreținere și înlocuire hidranți stradali, întreținere sistem de alarmare publică, cheltuieli de întreținere parcuri și zone verzi, material dendrologic, întreținere cimitire și asigurare condiții de înmormântare a persoanelor fără aparținători.

La capitolul 67.02 ”Cultură, recreere și religie”, bugetele Ateneului Popular ”Mr.Gh.Pastia” și Ansamblului Folcloric ”Țara Vrancei” au fost diminuate cu 500,00 mii lei respectiv 300,00 mii lei  la bunuri și servicii, cele două instituții având la această dată efectuate plăți mai mari decât bugetul aprobat, intrând astfel în incapacitate totală de funcționare.

 Precizăm că nu pot fi diminuate credite bugetare deoarece sunt angajamente legale semnate de ordonatorii de credite, conform Ordinului nr. 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

Unitățile menționate au efectuat plăți respectând prevederile art. 40 din Legea nr. 273/2006, care stipulează că, până la aprobarea bugetului pe anul în curs, se aplică în continuare bugetul anului precedent, putând fi efectuate cheltuieli în limita a 1/12 din prevederea anului precedent sau mai mari decât această limită în cazuri justificate de către ordonatorul principal de credite.  

 Situația creată prin amendamentele aprobate la proiectul de buget conduce la invalidarea bugetului local al Municipiului Focșani pe anul 2021 în sistemul național de raportare din punct de vedere al respectării procedurii de funcționare a sistemului, conform prevederilor art. 14 din O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale. În cazul respingerii bugetului, entitatea publică are obligația să- l retransmită în forma care să respecte procedura de funcționare a sistemului.

Un alt aspect pe care îl evidențiem este legat de fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția consiliului local  prevăzut în proiectul de buget în sumă de 500,00 mii lei care a fost suplimentat prin amendamente cu suma de 16.273,08 mii lei. Astfel, fondul de rezervă aprobat este în sumă de 16.773,08 mii lei, reprezentând 5,07% din totalul cheltuielilor, fapt ce contravine prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr.273/2006 care stipulează:

” În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor.”

 În ceea ce privește majorarea secțiunii de dezvoltare prin diminuarea secțiunii de funcționare, pe lângă faptul că se încalcă prevederea legală care stipulează obligativitatea asigurării cheltuielilor de funcționare în integralitate, stipulată de art. 49 alin (8), nu respectă nici prevederile legale privind bugetarea cheltuielilor cu investițiile publice.

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, arată foarte clar, la art. 45, condițiile pentru includerea în buget a investițiilor. Astfel, obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se cuprind în programele de investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale. Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu această destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.

 Amendamentele propuse în ședința din 10 mai 2021 pentru inserarea în buget a unor obiective de investiții încalcă flagrant cele menționate anterior.

  A fost aprobată suma de 2.000,00 mii lei pentru obiective de investiții (documentații tehnico- economice). Prin adresele înregistrate la nr.43472 și nr.43474/2021 la care au făcut referire consilierii locali, au fost propuse 26 de idei, teme fără a fi fundamentate din punct de vedere tehnic și financiar precum și din punct de vedere al necesității și oportunității. Mai mult decât atât, unele dintre acestea erau deja prevăzute în programul de investiții propus de primarul municipiului (ex: str.Argeș, loc de joacă str. Ghinea Dorinel), iar altele nu fac parte din aria de competență a municipalității (ex: reabilitare pasaj subteran și peroane Gara Focșani).

 Totodată, nu s-a făcut nicio referire la motivele pentru care acestea sunt considerate prioritare față de alte obiective de investiții aflate în portofoliul municipalității pentru care au fost deja parcurse etapele de fundamentare și aprobare a indicatorilor tehnico- economici și care nu au putut fi cuprinse în totalitate în programul de investiții pe acest an din cauza insuficienței surselor de finanțare.

De altfel, atributul de prioritizare al investițiilor în programul de investiții anual, aparține primarului, în calitate de ordonator principal de credite.

 Aceeași observație este valabilă și în cazul amendamentului prin care a fost aprobată suma de 1.000,00 mii lei pentru ”investiții la sănătate”. Nu a fost indicat obiectivul sau cheltuiala asimilată investițiilor pentru care a fost aprobată alocarea bugetară respectivă, nemaivorbind de fundamentarea absolut necesară inserării în programul de investiții publice.

 Având în vedere cele expuse, se constată că amendamentele aprobate duc la neîndeplinirea obligațiilor contractuale pe care le are UAT Municipiul Focșani față de prestatorii de servicii și terți, la imposibilitatea funcționării instituțiilor publice subordonate care oferă servicii publice pentru cetățeni, blocând sume pe secțiunea de dezvoltare care nu vor putea fi utilizate din cauza nerespectării condițiilor de legalitate a promovării investițiilor în bugetul anului 2021.”


În lipsa unui acord scris din partea Ziarului de Vrancea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi inseraţi vizibil link-ul articolului: #insertcurrentlinkhere

Ziarul de Vrancea  nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor din comentariile de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.
Ziarul de Vrancea doreste ca acest site sa fie un spatiu al discutiilor civilizate, al comentariilor de bun simt. Din acest motiv, cei care posteaza comentarii la articole trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
1. Sa se refere doar la articolul la care posteaza comentarii.
2. Sa foloseasca un limbaj civilizat, fara injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, daca acestea nu au legatura cu textul.
4. Username-ul sa nu fie nume de personalitati ale vietii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greseli, incoerenta, lipsa de documentare etc.
Nerespectarea regulilor mentionate mai sus va duce la stergerea comentariilor, fara avertisment si fara explicatii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinta interdictia accesului la aceasta facilitate a site-ului.